ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:19
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
އިސްލާމް ދީން ފެތުރުން
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ - އިމްރާން
 
މިހާރު ފަލަސްތީނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި މެދު ވާހަކަދެއްކެވި
 
މަސްޖިދުލް އަޤްސާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލަތާ މެދު ވެސް ފިކުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
މާތްﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އިމްރާން ވަނީ އަލިއަޅުވާފައި

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން، މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މިހާރު ފަލަސްތީނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާ ތައް ފާހަގަކުރައްވާ އިމްރާން ވަނީ އެއީ މުސްލިމުން އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްޖިދުލް އަޤްސާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހާލަތާ މެދު ވެސް ފިކުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުންގެ ހާލަތު ބަލިކަށި ހާލަތަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ހަގީގަތަކީ އީމާންކަން ބަލިކަށިވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު މުސްލިމް އުއްމަތާ ދޭތެރޭގައި އިހުސާންތެރިކަން ނެތް މިންވަރު ފެންނަ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ވަގުތަކީ އިހުސާންތެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މުސްލިމު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މާތްﷲގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އިމްރާން ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ، އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހި ޤައުމީ ބިނާގެ އެންމެ މައި ތަނބުކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ދެނެ އެ ބިނާ ސާބިތުކުރުމާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދީން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއަދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އިމްރާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް