ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:26
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް
އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސައިބަރ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އޮންނަންޖެހޭ: ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ
 
ސައިބަރ ވެށީގެ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައަކީ މިއަދު އާ ވާހަކައެއް ނޫން
 
އެކިއެކި ސިނާއަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްވަމުންދާއިރު، ސައިބަރ ވެއްޓަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސައިބަރ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލިޖީގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ސައިބަރ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިއަދު ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްކަން ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސައިބަރ ވެށީގެ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކައަކީ މިއަދު އާ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަވެސް އެތައް ބަޔަކު ދައްކާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވީއިރު، އެކިއެކި ސިނާއަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްވަމުންދާއިރު، ސައިބަރ ވެއްޓަށް ވިސްނަންޖެހޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ އެކަމުގެ މިސާލުތައްވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު އައި އެފަަދަ ސައިބަރ ޙަމަލާއެއްގައި ހަފްތާއެއްވަންދެން އިންޓަނެޓަށް ބުރޫއެރިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސައިބަރ ވެއްޓަށް ވިސްނަން،
ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސައިބަރ ޙަމަލާތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހޯދަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ޙަމަލާއެއް ދިމާވުމުން، ދެން ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތަކަކާއި ޙައްލުތަކެއްވެސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހޯދަންޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް