ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:46
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ބާތިލު ވޯޓު ގިނަވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިރާސާއެއް ކުރަނީ
 
ފުރަތަމަ ބުރުގައި 4835 ވޯޓު ބާތިލު، ދެވަނަ ބުރުގައި 7888 ވޯޓު ބާތިލު
 
އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުތަކަކީ މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަކަށްވާއިރު މިޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް ގަނޫނުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ
 
ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ބާތިލު ވޯޓުތަކުގެ ކޮންމެސް މިންވަރެއް އީސީން ބަލާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވި

ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބާތިލު ވޯޓު ގިނަވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު(އީސީ)ން ދިރާސާއެއްކުރާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލު ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަބީބު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގައި ފުރަތަމަ ބުރަށްވުރެ ބާތިލު ވޯޓު ގިނަކަމަށެވެ.

Advertisement

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ބާތިލު ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 4835 އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ބާތިލު ވޯޓުގެ އަދަދު ވަނީ 7888ށް މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ.

އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ހަބީބު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިއިރު އަދި ބާތިލު ހުރިހާ ވޯޓެއް ފެނިވަޑައިގަންފައިނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ފޮނުވާފައިހުރި ފޮޓޯތަކަށް ބަލާއިރު ބައެއް ވޯޓު ބާތިލުވެފައިވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރަހައިގެން ނުވަތަ ލިޔެގެންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ވޯޓު ކަރުދާސް ބާތިލުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަންކަން އެބަހުރިކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އީސީން ވަަރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަނީ އޭގައި އެބަހުރި ނޯ މަނީ ނޯ ވޯޓު. މިހެން ލިޔެފައި ހުރީމާ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާކަމެއް. އަދި ހަމައެއާއެކު އެބައޮތް ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތޭ. ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ނަމާ ދިމާލުގައިވެސް ރަސްގެލާފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި ފަވާފައި ހުރީމާ އެކަންޏެއް ނޫން ވޯޓު ބާތިލުވެފައި ހުރީ. ފަވާފައި ހުރި ބައެއް ވޯޓުވެސް އެބަހުރި ބާތިލުވެފައި.
އިސްމާއީލު ހަބީބު / އީސީގެ ނައިބު ރައީސް

ހަބީބު ވިދާޅުވީ މީގެކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ބާތިލުވެފައި ހުރި ގޮތްތަކާއި މިފަހަރު ބާތިލުވެފައި ހުރި ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އައު ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމަކީ ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭކަންކަންކަމަށާއި އެކަންކަން އީސީން ދިރާސާކުރާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލުމުގެ ކުރިން ބާތިލު ވޯޓުތަކުގެ ކޮންމެސް މިންވަރެއް އީސީން ބަލާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާއަށްފަހު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތިއްޔާ އެމައްސަލައަކަށްފަހު ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގައި އެބަބުނޭ ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލާނެ ވަކި ތާރީޚެއް. ވަކި މުއްދަތެއް . އެހެންވީމާ އެމުއްދަތުގައި ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އީސީގެ ދިރާސާއަށް ބާތިލު ވޯޓުތައް ބޭނުންކުރާނެ. އޭގެން ކޮންމެސް މިންވަރެއް. ކުރާއިރު އަދި ބޮޑަށް ސާފުވާނެ މިވަނީ ކީއްކަން.
އިސްމާއީލު ހަބީބު / އީސީގެ ނައިބު ރައީސް

ހަބީބު ވިދާޅުވީ އީސީގެ ދިރާސާއަށްފަހު މިކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނުތަކަކީ މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކަކަށްވާއިރު މިޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް ގަނޫނަށް ބަދަލުތަކެއްވެސް އަންނަންޖެހޭކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އީސީން މަޝްވަރާތައް ކުރާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:14
ގޮޅި
އެއްވެސް ކެޑިޑޭޓެއް ކަމުނުދާ ކަމަށް ވަންޏާ ނޮން އޮފް ދި އެބައު ގެ ގޮޅި އެއް ގަ ފާހަގަޖަހަން އިތުރު ގޮޅިއެއް އޮންނަން ވާނެ.