ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:44
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ފުއާދު
 
އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފުއާދު ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް އަމާންކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ސްޕީޑް ލަސްވުމުން ދެ ސެޓަޕަށް މިފަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އެ މައްސަލަ ހައްލުވެގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ދެކަމެއް ދިމާވިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފުއާދު ވިދާޅުވީ ލ. ފޮނަދޫގައި ހުރި ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ދޫކުރިއިރު އެ ކަރުދާސްތަކުގައި ކުރެހުމެއް ހުރެގެން ވޯޓްލުން ހުއްޓާލި ކަމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެން އެކަން ހައްލުކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ގދ. ވާދޫ ވޯޓްލާ ގަޑިކައިރިވެފައި ހުއްޓާ އައިޑީކާޑު މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މީހަކު ރުޅި އައިސްގެން ވޯޓް ފޮށި ފުނޑުފުނޑުކޮށްލިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ވޯޓް ކަރުދާސްކޮޅަކަށް ގެއްލުން ނުވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ކުދި ކުދި ހިތްހަމަނުޖެހުން މީހުންގެ ހުރިނަމަވެސް ކޮމިޝަނަށް ހައްލު ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ދިމާނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ވޯޓްލާން އައިސް، ވޯޓް ނުލެވި އެނބުރިދާން ނުޖެހުނު ކަމަށެވެ.

ފުއާދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ލިބިފައިވަނީ 30 ޝަކުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އީސީގެ ނާއިބު ރައީސް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯއަށް ޖުމްލަ 30 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ދެ ޝަކުވާ އަށް ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 28 ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ މިޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅުންހުރި 2 މައްސަލަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ ގުޅޭ އެއް މައްސަލަ، ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގާއި ގުޅޭ 3 މައްސަލަ، އިންތިޚާބީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި 15 މައްސަލަ، އެންޓި ކެންޕޭން ކުރުމާއި ގުޅޭ 3 މައްސަލަ، ވޯޓުގެ ސިއްރުކަމާއި ގުޅުންހުރި އެއް މައްސަލަ އަދި އެހެނިހެން 3 މައްސަލަ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލަ އައިސްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 282،804 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބުނުއިރު 86 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް