ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:22
ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން
ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން
ސީ.އެން.އެން
ކައިވެނި ޕާޓީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާ
10 ވަރަކަށް ސިކުންތު ތެރޭ މުޅި މާލަމުގައި ރޯވެއްޖެ… އެއް ޢާއިލާއަކުން 10 މަރު… ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކު؟
 
ޙާދިޘާ ހިނގީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ފެށުނުތާ ގަޑިއެއް ހާއިރު ފަހުން
 
ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު

ސެޕްޓެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޢިރާޤުގެ ހަމްދާނިއްޔާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކައިވެނި ޙަފުލާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާގެ ހަނދާންތަކަކީ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަނދާނުން ފިލާ ހިނގައިދާނެ ފަދަ ހަނދާންތަކެއް ނޫނެވެ. ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތްތާ، ނުވެސް ދަންނަ ހިސާބުތަކުގެ މީހުންވެސް މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް، އެ ޙާދިޘާގެ މަންޒަރު ބަލަމުން ދާ އިރު، އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރުވަނީ ފުން އަސަރުތަކެކެވެ. ހާހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކައިވެނި ޙަފުލާ، އެތައް ބައެއްގެ ވަދާޢީ ސަލާމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ. ޙާދިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 114 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ޢިރާޤު ދުށް އެންމެ ހިތްދަތި އެއް ޙާދިޘާގައި މަރުވެ ދިޔަ ބައެއް މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާ ކުރުމަށް ޖަމާވެ ތިބި އެތައް ބައެއްގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ހިތްދަތި ކަމާއި ނުތަނަވަސް ކަމެވެ. ރުންކުރު ނަޒަރުތަކެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައި، ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތައް ސުވާލެއް ހުންނާނެ ކަން ޤައިމެވެ.

Advertisement

އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ ބުޠުރުތޫ ޝީތާއެވެ. ބުޠުރުތޫ ޢާއިލާއިން އެކަނިވެސް 10 މީހެއްގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އޭނާ މިއަދު ގޮވާލަމުން ދަނީ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށެވެ. މަދަނީ ދިފާޢާ ބެހޭ އިދާރާއިން އިޖާބައެއް ދިނުން ލަސްވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. ކައިވެނީ ޙަފުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މާލަމުގައި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނެތް ކަމުގެ ޝާކުވާއަކީވެސް ބުޠުރުތޫ އުފުލި ޝަކުވާއެކެވެ.

މި މުޞީބާތަށް ފަހު އަހަރަމެން މި އުޅެނީ ވަރަށް ހިތްދަތިކޮށް. އެހާ ގާތް، އެހާ ލޯބިވާ ބަޔަކު އަހަރަމެންނާ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ. އެއް ގެއިން 10 މީހުން އެ ދިޔައީ ވަކިވެގެން. އޭގެ ތެރޭގަ، އެބައެއްގެ ފުރާނަ އަހަންނަށް ސަލާމަތް ނުކުރެވުނު، އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަވެސް ހިމެނޭ. މަންމައަށް އޮކްސިޖަން ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި. ފުރަތަމަ އެހީ ދެވޭ ގޮތެއްވެސް ނުވި، ހޮސްޕިޓަލުގަ ހުރި ސާމާނުތައް ބާ ކަމުން. ފަރުވާއެއް ނުދެވި، ބޭހެއް ނުދެވި ކިހާ އިރެއްވީ؟ މިކަމާ ޒިންމާ ވާނީ ކާކު؟ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން އަހަރަމެން ޤަބޫލު ކުރަން… އެކަމަކު ޖަވާބުދާރީ ވާނީ ކާކު؟ ރަނގަޅު އިޖުރާޢަތުތަކެއް ނެތް. މަދަނީ ދިފާޢެއް، ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ނެތް. އިންސާނާގެ ދަހިވެތިކަން… އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ މީހުންގެ ދަހިވެތިކަން… ހުރިހާ ދެރައެއް އަހަރަމެންނަށް. މިކަމުން އަހަރަމެންނަށް ލިބުނީ ކޮން އެއްޗެއް؟ އަހަރެންނާ 10 މީހުން ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ. މީ އަހަރެން ގެ ބޭބެ. އޭނަގެ އަންހެނުންވެސް މަރުވެދިޔައީ އެ ޙާދިޘާގަ. އޭނަގެ 2 ދަރިންވެސް މަރުވީ. ދެން ހުރި ކުއްޖާގެ 2 ދަރިންވެސް މަރުވީ. އެމެރިކާ ހުންނަ އަހަރަމެންގެ އަންހެން ކޮއްކޮ، އޭނަ މިކޮޅަށް އައީ އަހަރަމެންނާ އެކީ އުފާވެރި ވަޤުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން. އޭނަވެސް ވަކިވެދިޔައީ… ކޮން ކަމަކާ ހެދި؟
ބުޠުރުތޫ ޝީތާ؛ ޢިރާޤު ރައްޔިތެއް

ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް ފެށުމާއެކުހެން އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، އެކަށީގެން ވާ ގޮތެއްގައި އަޅާފައި ނެތުމުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ސާމާނު ކަމުގައި ވުމަކީވެސް ސަބަބެއް ކަމަށް ޢިރާޤު ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ބިރުވެރި ޙާދިޘާއިން ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ޙާދިޘާ ހިނގި ވަޤުތުވެސް އެ މާލަމުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ތިއްބެވެ. ޙާދިޘާ ހިނގީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ފެށުނުތާ ގަޑިއެއް ހާއިރު ފަހުން ކަމަށްވެސް އެ ޙާދިޘާއިން ސަލާމަތްވި ބައެއް މީހުން ވަނީ ކިޔައި ދީފައެވެ. އަލިފާން ހިފީ، ބަޑިބޭހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމާއެކުހެން، ސީލިންގްގެ ފަރުމާގައި ހުޅު ހިފައިގެންނެވެ. އޭރު، އުންމީދީ ފޮނި ހުވަފެންތަކަކާއެކު ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ގޮށް ޖަހާލި ދެމަފިރިންވެސް މާލަމުގެ ތެރޭގައި ތިބީ މަޑު ނެށުމެއްގައި ނަށާލަ ނަށާލައެވެ.

ނިއުޅިގެން ދިޔަ ބިރުވެރި މަންޒަރުތައް އެންމެ ގާތުން ދުށް ބައެއް މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާލުމުން، ޙަފުލާތަކަށް މާލަންތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގައި ހެދޭ ބައެއް ގޯސްތައްވެސް އެބަހުރިކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

އަލިފާންގަނޑު ފެށުނީ ހޯލު ތެރެއިން. ހޯލު ފުރާލާފަ އޮތީ އެކި ކަހަލަ މާތަކުން. އިސްޕަންޖު ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފަ ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސާމާނުވެސް ހުރި. ދެން އަލިފާންގަނޑު ރޯވުމާއެކު ހުރިހާ އެއްޗެއްގަ ހުޅު ހިފީ. ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް ސިކުންތު ތެރޭ، މުޅި ހޯލުގަ އޮތީ ރޯވެފަ. ބޮޑު 2 ދޮރު ހުރީ. އެކަމަކު، ކަރަންޓު ކެނޑުނީމަ، މަންޒަރު މާ ސާފެއް ނޫން ހޯލު ތެރޭގައެއް. ހާހެއްހާ މީހުން އޭރު ތިބި ހޯލު ތެރޭގަ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހޯލެއް. އަނދިރިވި ހިސާބުން، މީހުން ހާސްވެސް ވާން ފަށާއިފި. ވެއްޓެން ފަށައިފި. ބޭރަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވި. އެކަމަކު، ނުއެއް ނުކުމެވުނު އެމީހުންނަކަށް
ޣާންދީ ބަޝާރު؛ ޢިރާޤު ރައްޔިތެއް

އެފަދަ ގޮތަކަށް އޮތް ބަންދު ތަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިގެން ދާ އިރު ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފާ ނަޞީބެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު، ރަނގަޅަކަށް ކަމަ ހިތާ އެޅޭ ފިޔަވަޅަކުންވެސް މުޅި ދިރިއުޅުން ގެއްލިދެއެވެ.

އަހަރެން ދުށިން އެތަނުން ނިކުތް ދެބަފައިން… އެކަމަކު ބައްޕަ އަނބުރާ އެތެރެއަށް ދިޔައީ އޭނަގެ އަންހެނުންނަށް އެހީވާން. އެކަމަކު، އެ ދެމީހުން އަނދާ ދިޔައީ. 2 މީހުންވެސް މަރުވީ. ބައްޕައަށް ބޭރަށްވެސް ނުނިކުމެވުނުތާ، އަނބިމީހާއަށް އެހީއެއްވެސް ނުވެވުނު. 2 މީހުން މަރުވީ. އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގަ ވަރަށް ގިނަ، ބިރުވެރި ފިލްމު ބެލިފަ ހުންނާނީ، އެކަމަކު މިވީ ވަރުގެ ކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން. ވަރަށް ބިރުވެރި… ސީލިންގް ވެއްޓުނު ހިސާބުން މީހުން ތާށިވީ. އެމީހުން ދިޔައީ ހަޅޭއްލަވާ އާދޭސް ކުރަމުން. ބޭރަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވެފަ، އެކަމަކު ނުއެއް ނިކުމެވުނު. އެމީހުންނަށް އެހީވާން، އަހަރަމެންނަކަށް ނުއެއް ވަދެވޭ. ވަދެއްޖެއްޔާ، އަހަރަމެންވެސް ތިބޭނީ އެމީހުން ގޮތަށް މަރުވެފަ. ވީހާ ގިނަ ބަޔަކަށް އަހަރަމެން އެހީވިން. އަހަރަމެން ބެލީ، ބަދިގެއަށް ވަދެވެން ހުރި ދޮރުން، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބޭރު ކުރެވޭތޯ
ޣާންދީ ބަޝާރު؛ ޢިރާޤު ރައްޔިތެއް

ޢިރާޤުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޙާދިޘާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 14 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ ކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޯލުގެ ވެރި ފަރާތްވެސް ހިމެނޭ އިރު، 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ލިބެނިވި އަވަސް ތަޙުޤީޤުތަކެއް ހިންގާނެ ކަމަށްވެސް ޢިރާޤުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޢިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
0%
68%
12%
3%
8%
ކޮމެންޓް