ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:33
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ
ކޯލިޝަންގައި ސަރުކާރާއެކު ދެމިތިބުން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
 
ކޯލިޝަނުން، މި ފަހަރު ވަކިވެގެން ނުދިޔައީ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއެކު ކޯލިޝަންގައި އަދާލަތު ޕާޓީން ދެމި ތިބެން ނިންމީ، ރައީސާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނު އެއްވެސް ކަމެއް މިހާތަނަށް އައި އިރު ފެނިފައި ނުވާތީ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ދުވަހު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާޙީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2000ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ޕާޓީތައް އުފެދިގެން އައީ އޭރު ރާއްޖޭގައި އޮތް ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްނުވާތީ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރުން ފެށިގެން ސިލްސިލާ އެއް ގޮތަށް 2008 އިން ފެށިގެން ސަރުކާރު ފެށޭ އިރު އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރާއެކު އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އަދާލަތުން ޖެހެނީ ކޯލިޝަން އިން ވަކިވެގެން ދާން ކަމަށް އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާ އެކު ހެދި ކޯލިޝަނުން، މި ފަހަރު ވަކިވެގެން ނުދިޔައީ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި އެއް ޕާޓީ އަށް އެކަނި ވެރިކަން ނުލިބުން ހިމެނޭކަމުގައި އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އާއެކު ކޯލިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ވެރިކަމުގައި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާދަކޮށް ދެކޮޅަށް އެއްޗެހި ގޮވި އިރުވެސް ރައީސަށް އެ ބޭފުޅުންނާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުހޯދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

2018އިން ފެށިގެން މި ވެރިކަމުގައި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދާލަތު އޮތް އިރު ރައީސް ޞާލިހަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދުކުރަން ނިންމީ އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް