ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:21
އިޒްރޭލުގެ އާބާދީގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ފަލަސްތީނު މީހުން
އިޒްރޭލުގެ އާބާދީގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ފަލަސްތީނު މީހުން
ރޮއިޓާސް
މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ
ފަލަސްތީނުގެ ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ޢާއިލާއެއް އިސްރާއީލް ސިފައިން ބަޑިޖަހާ ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
މިއީ އިސްރާއީލްގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ ނަސްލު ނައްތާލުމަށް ހިންގޭ ބިރުވެރި ރޭވުމެއް

އިސްރާއީލުގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ އާއިލާއެއްގެ ފަސް މީހަކު ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

މިއީ އިސްރާއީލްގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ ނަސްލު ނައްތާލުމަށް ހިންގޭ ބިރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ހިންގި އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއިލްގެ ބަދަވީންގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބަސްމަތު ތަބުންގައި އަންހެނަކާއި ދެ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ފަސް މީހުންގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަލަސްތީނުގެ ބައެއްގެ ހަމަލާގައި އިސްރާއިލްގެ 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މަރުވި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެންކަމަށް އިސްރާއީލްގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގައި މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 180 އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކި ޖަރީމާތަކާ ގުޅުންހުރި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޝަހީދުވެފަ އެވެ.

އިސްރާއީލްގައި ތިއްބެވި ފަލަސްތީނުގެ މޭޔަރުން ތުހުމަތު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރާއި ފުލުހުން އެމީހުންގެ މުޖުތަމައުތަކަށް އިހުމާލުވެ، ކުށްވެރިންނަށް ނުހައްގުން އަމަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ އެވެ. ޓެރަރިޒަމާއި އަރަބިންނާ ދެކޮޅަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ކުށް މީގެ ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އިޓާމާރް ބެން-ގްވީރްއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން މޭޔަރުން ވަނި ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ނަތަންޔާހޫގެ އޮފީހުން މޭޔަރުންނާ ކޮންޓެކްޓް ކުރުމަށް އެމީހުންވަނީ އެދިފައެވެ.  

އިސްރާއީލުގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ނަތަންޔާހޫ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސިޔާސީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ބުނަނީ އެމީހުންގެ މުޖުތަމައުތަކުގައި ފަރުދީ ރައްކާތެރިކަން ފުނޑުފުނޑުވެގެން ދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނި ބެން-ގްވީރް ވަނީ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުށާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އޭނާގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި ކުށުގެ ވެށިން ހަތިޔާރާއި ފައިސާ އަތުލުން ފަދަ ކުށްތައް ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ފުލުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަރާލި މީހުންނާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އެލީ ލެވީ

އިސްރާއީލުގެ އަރަބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ 1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު ދައުލަތް އުފެދުމާ އެކު، ޒަޔަނިސްޓް ލަޝްކަރުތަކުން ނަސްލު ނައްތާލުމާއި، އާންމުންގެ މެދުގައި ގެދޮރު ގެއްލުމުން ސަލާމަތްވި ފަލަސްތީނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އެއީ އިޒްރޭލުގެ އާބާދީގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.

ފަގީރުކަމުގެ ރޭޓް މަތިވުމާއި، ފަންޑު ކުޑަ ސްކޫލްތަކާއި، މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ އަވަށްތަކުގައި ހިދުމަތް ނުލިބޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާއިރު، އިޒްރޭލުގެ އެހެން ރައްޔިތުންނާ އަޅާބަލާއިރު އެމީހުންނަކީ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ މީހުން ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް