ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:50
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް
އެމްޑީޕީ
ޑރ. މުއިއްޒު ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުފުޅުތައް
ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ސަނީފު ގޮވާލައްވައިފި
 
މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ސަރުކާރެއް
 
ރައީސް ސާލިހަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ
 
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުންނުވާތީ

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާ ނަނާ ހުވަފެނުގައި ނުޖެހުމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ތިނަދޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގައި މެންބަރު ސަނީފް ވިދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ އަނިޔާވެރިކަން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެމުން އަންނައިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ތިނަދޫއަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ތިނަދޫއަށް އެކަނިވެސް ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފައްދަވައިދެއްވާފައި ވާކަމަށެވެ.

ތިނަދޫއަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އެއްވެސް ވައުދެއް ވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ދެންނެވުމުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަށަށް ވަޑައިގެން ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެއީ ތަސައްވުރެއް އޮވެގެން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ޑރ. މުއިއްޒު ދައްކަވާ ނަނާ ހުވެފެނުގައި ނުޖެހުމަށް މެންބަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، މުސާރަ ކުޑަވެގެން ރައްޔިތުން ކުރި ޝަކުވާތަކަށް ނިމުން ގެނެސްދިން ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. މިއަދު ގިނަ ދާއިރާތަކުން މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވާކަން މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ރާއްޖެ ކޮންޓްރޯލް ކުރާނީ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު، ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައީސް ނުދެއްވާ - ކައުންސިލް
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލައި، އެ މަޝްރޫޢު ނިންމައިދޭނަން: ރައީސް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާއިރު އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް، އެއްފަސް ކުރެވޭނީ އޭރުން: ރައީސް
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު