ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 20:50
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުން ދިނުން
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި މަހާނަގައުތަކަކަށް ދިން ގެއްލުން ސާވޭކޮށް, މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއް
 
މިމައްސަލަ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މަހާނަގައުތަކަކަށް ދިން ގެއްލުން ސާވޭކޮށް, މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މެރިޓައިމް އޭޝިޔާ ހެރިޓޭޖް ސަރވޭ މަޝްރޫއުގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ސ.މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ޑޮކިއުމަންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގާތަށް މަރާމާތުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް ކުރި ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުން ދީފައިވަނީ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މި ކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު އާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއް ކަމުން، މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ މަރުކަޒުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ކަމާއިބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކަށް މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށްދެމުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދިވެހި ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ފެންނަންހުރި، ހިރިގަލުގައި ކަނޑާނަގާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކުން ނުފެންނަ ވަރުގެ ބޮޑެތި މަހާނަގައުތަކެއް ހުރި ގަބުރުސްތާނެކެވެ. މިތަނަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތާރީޚާއި ތަރިކަ ފެންނަންހުރި މުހިންމު ސަގާފީ ތަރިކައެކެވެ. މިތަންތަނަކީ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރެއްވިޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް އަގުހުރި އައު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިދާނެ ތަނެކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުން އެކުލަވާލި ވޮޗްލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އާސާރީ ސަރަހައްދެކެވެ. ވޯލްޑް މޮނިއުމެންޓް ފަންޑުގެ ވޮޗްލިސްޓަކީ އާސާރީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަގާފީ އަގާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް އެތަން ހުށަހެޅިފައިވާ ނުރައްކާތެރި މިންވަރަށް ބަލައި ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން އެކުލަވާލާ 25 އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ލިސްޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަރުކަޒުން ގެންދަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އާސާރީ މިސްކިތެއް ކަމުގައިވާ ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް