ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 16:17
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް މީހުން
ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސޫލު
ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި ގޯތިތަކުގައި 10 ފަންގިފިލަޔަށް އިމާރާތްކުރެވޭނެ: އަރބަންކޯ
 
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން 1351 ބިން ދޫކޮށްފައިވޭ
 
މި ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބޭ
 
ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގެޒެޓުގައި އާންމުކުރުމަށްފަހު

"ބިންވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސޫލަށް" އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކުރި ބިންތަކުގައި 10 ފަންގިފިލާއަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

"ބިންވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އުސޫލު" ބުދަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މި އުސޫލުގައި ވާގޮތުން، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދޫކުރި ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 18.5 މީޓަރެވެ. އަދި އިމާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 6 ފަންގިފިލައެވެ.

މިހާރު އާންމުކުރި އުސޫލުގެ ދަށުން 6 ފަންގިފިލަޔަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ އުސްމިނަށް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން އިމާރާތްކުރުމުގެ އެންމެ އުސްމިން 10 ފަންގިފިލާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައި ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައި ވާކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ވަރަށް އަވަހަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެކަމަށާއި، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގެޒެޓުގައި އާންމުކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

6 ފަންގިފިލަޔަށް އިމާރާތްކުރެވޭގޮތަށް އުސޫލެއް އާންމުކުރީ، މިވަގުތު އެތަނުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތް ނުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. "ބިންވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސޫލު"ގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ބިންތަކުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ އިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް ފާސްކޮށް، އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯތި ކަނޑައިދޭން ފެށީ އޮގަސްޓް މަހުގައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި 19639 މީހުންނަށް ގޯތި ލިބެއެވެ. އެއީ 9000ށްވުރެ ގިނަ ބިމެވެ. ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން 1351 ބިން، ގުޅީފަޅުން 2218 ބިން އަދި ގިރާވަރު ފަޅުން 5432 ބިން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 9001 ގޯއްޗެވެ. މި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އަކަފޫޓާއި 1650 އަކަފޫޓާއި 2050 އަކަފޫޓުގެ ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެއާއި، ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅުންނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2450 އަކަފޫޓުން ފެށިގެން 4000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ގޯތިތައް ދޫކުރާނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޖެހީ "އޭސީސީ"ގެ ބޮލަށް، ހުޅުމާލެއިން ދިން ގޯތީގައި ހުރި ހިލަ ވެލީގެ ފަރުބަދައެއް ނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވި!
ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
ހުޅުމާލެ އަދި ގުޅިފަޅުން ދީފައިވާ ގޯތިތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!
ގޯއްޗެއް އަތެއް ނުލާނަން، ނަމަވެސް ބިން ދޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުވެދާނެ: ހައިދަރު
ހުޅުމާލެ މަގުތަކުގައި ހުރި އަދި ފޭސް-2ގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޖަހާފައިހުރި ހަޓުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި
ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް
ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން މަޑުޖައްސާލައިފި