ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:35
ޝަމާއު ޝަރީފްގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ޝަމާއު ޝަރީފްގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު
"ގަދަބާރުން އަޅުގަނޑުމެންވެސް ނަގާ ހޫރާލި": ޝަމާއު
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މަގުމަތިކޮށްލި

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކޮށް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއްގައިކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކައުންސިލްތަކާއިބެހޭ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ޝަމާއު ވިދާޅުވީ އެކަންކުރުމަށް ވަކި ހާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، އެއީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭނެކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިކަމަށެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދޭން ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްކަމުން، އެކަންކަން ނުކުރެވެންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތްކަމަށް ވެސް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަމާއުވަނީ 2012ން 2018އަށް މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި މެދު ކަންކަން ކުރެއްވިގޮތް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، މާލެ ސިޓީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރު އެއްކޮށް ކަނޑުވާލާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބާރުގެ ދަށަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެންގޮސް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މަގުމަތިކޮށްލެއްވިކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް މުއިއްޒު އޭރު ވިދާޅުވިކަމަށް ޝަމާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރެއްވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ސިޓީ ހޯލް އިން ގަދަ ބާރުން، އަނިޔާވެރިކަމާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލް ނެރެލާ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް އެޅުއްވިކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނަށް ބަދަލުތަށް ގެނެސް، ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތަށް އޭރުގެ ރައީސްގެ އަތްޕުޅަށް ނެންގެވުމަށްފަހު، އޭރު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ މައިގަނޑު 27 ކަމެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެއްވިކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ބަދަލާއެކު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރެއްވި ހަމައެކަނި މަސައްކަތަކީ ވިހައި މަރުވާ ބެލެހެއްޓުން އެކަނި ކަމަށް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement

މީގެއިތުރުން، މުއިއްޒު ހައުސިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން، މާލެ ރައްޔިތުން ދަތުރުދިޔުމަށް އޮތް ކުޑަބަނޑޮސް އަތުލައި، ރިސޯޓް ހަދަން ވިއްކާލެއްވިކަމަށާއި، އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އޭރު ހިންގަމުންދިޔަ ޓިނު އޮފީހުގައި ރައްޔިތުންނާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރަމުންދަނިކޮށް ކަރަންޓު ކަނޑާލިކަމަށް ވެސް ޝަމާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މުސްތަގްބަލަށް ވިސްނާ، އުފާވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެން ބޭނުންކަމަށްވަނީ ނަމަ، މުއިއްޒު ކަންކަން ކުރައްވާފަ ހުންނެވި ގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި، ޚާއްސަކޮށް މުއިއްޒު އިސްވެހުންނަވައިގެން ކުރިން ނުކުރެއްވި ކަމެއް ދެނެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށާއި، ކުރިން ކުރެއްވި ކަންކަން ދެންވެސް ކުރައްވާނެކަމަށް ޝަމާއު ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް، ރައީސް ސާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވާ ހުރިހާ ބާރެއް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި، ރައީސް ސާލިހްއަކީ، "ޓްރެކް ރެކޯރޑް" ސާފު ބޭފުޅެއްކަމަށް ވެސް ޝަމާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށްފުންކޮށް މިކަންކަމާ މެދު ވިސްނާ ކުރިން ވެދިޔަ ގޯސްތަކަށް އަލުން ފުރުސަތު ނުދީ، ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ސާލިހު އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޝަމާއު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
13%
0%
0%
13%
50%
ކޮމެންޓް