ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:20
ލީބިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގަދަވިއްސާރައާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހިތްދަތި ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު ޢަދަދެއް އަދިވެސް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ
ލީބިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގަދަވިއްސާރައާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހިތްދަތި ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު ޢަދަދެއް އަދިވެސް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާ
"ގަރާޖުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ކުރެވެމުން ދިޔައީ މަރު ގާތްވެއްޖެ ކަމުގެ އިޙުސާސް"
 
ލީބިޔާގެ އަދުގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާގައި، އެތައް ބައެއްގެ ގެއާއި ކާރުތައް ވަނީ އޮޔާ ގެންގޮސްފައި
 
ތޫފާނީ ގަދަވިއްސާރަގަނޑުގެ ތެރޭގައި، ޑޭމްތައް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ރަށު ތެރެއަށް ފެންގަނޑު ބަންޑުންކޮށްލި

ލީބިޔާގެ އިރުއުތުރު އައްސޭރިފަށުގެ އަވަށެއް ކަމަށް ސޫސާގެ މަގުތައް މަތިން ފެންނަނީ ކިސަޑު ބޯވެފައި ވާ މަންޒަރާއި ހަލާކުވެފައި ވާ ކާރުތަކެވެ. އަހުމަދު އަލް ކަރްކަރާ އަކީ ސޫސާގެ ރަށްވެއްސެކެވެ. ނަމަވެސް، ލީބިޔާގެ އަދުގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާގައި، އަހުމަދުގެ ގެއާއި ކާރުތައް ވަނީ އޮޔާ ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

އެތައް ހާސް ބައެކޭ އެއްފަދައިން އަހުމަދުވެސް މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ލިބުނު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިވި ހިތާމައާއި އެކުގައިވެސް ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭތޯއެވެ. ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ގެ، ފެނު އަޑިއަށް ޣަރަޤުވެގެން ދިޔަ ބިރުވެރި ރޭގެ ހަނދާންތަކުން މިންޖުވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ގެއަކީ އޭނާގެ މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ދަރިންވެސް ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ހިޔާވައްސެވެ.

ފެންގަނޑު ވަދެގެން އައި އިރު އަހަރަމެން ތިބީ ޢާއިލާއާ އެކީ، ބިންމަތީގަ އިށީނދެލައިގެން. އަހަރެންގެ އަންހެން ދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިން އެތާ ތިބި. އެއް ދަރިފުޅު އިނީ އަހަރެންގެ އުނގުމަތީގަ. އަންހެނުންވެސް އަހަރަމެންނާއެކު އިން. ފެންގަނޑު ވަދެގެން އައިމަ، އަންހެނުންނާއި ދަރިންކޮޅު ފެށީ ރޯން. ދެން އޭގެ ފަހުން އަހަރަމެން ދިޔައީ ހާލަތު ބަލާލަން. ކަކޫތާ ފެންނަށް ފެން ބޮޑުވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު. ހަދާނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް އޭރަކު ނޭނގުނު.
އަހުމަދު އަލް ކަރްކަރާ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

އެއީ ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަޤުތެކެވެ. ތޫފާނީ ގަދަވިއްސާރަގަނޑުގެ ތެރޭގައި، ޑޭމްތައް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ރަށު ތެރެއަށް ފެންގަނޑު ބަންޑުންކޮށްލީއެވެ. ރަށު ތެރޭގެ ހާލަތު، އޮއެބާރު ކަނޑެއް ފަދައެވެ. އެތައް ފަންގިލާއަކަށް ހަދާފައި ވާ ގެތަށް، ކަނޑަށް ދަމައިގަތީ، އެ ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި ތިބި މީހުންނާވެސް އެކީގައެވެ.

ފުރާޅު މަތީގަ އިށީނދެލައިގެން ތިބިއިރު، އަހަރަމެންނާ ދިމާއަށް ފެންގަނޑު އަންނަ މަންޒަރު ފެނޭ. މީހުންނާއި، މަރުވެފަ ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތަކާއި، ކާރުތައްވެސް ކަނޑާ ދިމާއަށް ދަމައިގަނެގެން ދާ މަންޒަރު ފެނޭ. އަހަރަމެން ތިބީ ޢިމާރާތުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގަ. ކަންތައްގަނޑު ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލީމަ އަހަރަމެން ބޭރަށް ނުކުތީ. ދެން މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ހޯދަން ފެށީ. މޫދުކައިރިން ފެނުނު 2 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު. މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން އިތުރު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުވެސް ފެނުނު.
އަހުމަދު އަލް ކަރްކަރާ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ލީބިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ގަދަވިއްސާރައާއި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހިތްދަތި ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު ޢަދަދެއް އަދިވެސް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވެސް ފަރަޤުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންމެ ޢަދަދެއްވެސް ހާހުން ގުނާލެވެއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފުސާ ސުވާލު ކޮށްލި… ކިހިނެއް ބާއޭ ހަދާނީ ހިތަށް އެރީ. އަންހެނުންނާއި ދަރިންކޮޅު ރޮއެ ހަޅޭއްލަވަނީ އޭރު. އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންގެ ގޭގެ ގޯއްޗަށް ބޯދިއްކޮށްފަ، އަހަރަމެން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން އަންނަން ގޮވިން. އެމީހުންވެސް ގޮވަމުން ދިޔައީ ތިމަންމެން މިއޮއް ގެނބެނީއޭ. އެ ގޯއްޗަށްވެސް ފެންގަނޑު ވައްދާލީ. ގޯތި ތެރޭގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮޔާ ގެންދިޔައީ. ކާރުތައްވެސް. 2 ކާރު. ދެން، އަވަށްޓެރިއަކަށް ގޮވާފަ، އަނބިމީހާއާއި ދަރިންކޮޅު ހަވާލު ކުރީ އޭނައާ. އަންހެނުން އިނީ ވިހަން ފިސާރި ގާތްވެފަ. ވިސްނޭ ދޯ މިކިޔާ އެއްޗެއް. އަހަރެން ހުރީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފަ. އަންހެނުން ގާތު ދާށޭވެސް ބުނިން. އެކަމަކު، އޭނާ އެގޮތަކާ ނުރުހުނު. ދެން އަހަރެން އޭނަ އުރާލައިގެން ގެންގޮސް، އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންގެ ގެއަށް ލީ.
އަހުމަދު އަލް ކަރްކަރާ؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ކާރިޘާއަށް ހަފުތާއެއް ވާން ގާތްވެފައި ވާ އިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 11300 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ގެއްލިފައި ވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައިވެސް އިތުރު އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ނަން އެބަ އޮތެވެ.

ގަރާޖުން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު، މަށާ މަރު ގާތްވެއްޖެ ކަމުގެ އިޙުސާސެއް ކުރެވެމުން ދިޔައީ. ފެންގަނޑު އޭރު އަތުވެއްޖެ މިކޮޅަށް. ކާރާއި ފިހާރަވެސް އޮޔާ ގެންގޮސްފި. ފިހާރަ ތެރޭގަ އޭރު ހުރީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނެއް. އޭނަ އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްދިނީ އަހަރަމެން. އަހަރަމެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވެއްޖެ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރަމެން އަތުން ބީވެ ދިޔަ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް، މާތް ﷲ ހެޔޮ ބަދަލު ދެއްވާނެ.
މާހިރު ދާޔާ ވާހިދު؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ހިޖުރަވެރިންނާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމިއްޔާ (އައިއޯއެމް)އިން ހުކުރު ދުވަހު ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި، ކާރިޘާގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރު ފޯރި އިރުއުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކަނިވެސް، 38640 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައި އެބަ ތިބި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
75%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް