ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 15:24
ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަޤުތީ ޓެންޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި
ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަޤުތީ ޓެންޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި
ރޮއިޓާސް
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން: "ކުރިއަށް އޮތީ ފިނި މޫސުން... އަތަކު ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް"
 
ހައި އެޓްލަސް ފަރުބަދަތަކުގެ ސަރަޙައްދަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 2800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި
 
މޮރޮކޯ ސިއްސުވާލި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެ ޤައުމަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ސެޕްޓެމްބަރު 8 ވީ ހޮނިހިރު ވިލޭރޭ، މޮރޮކޯ ގަޑިން 11 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އައި ވަރު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އެ ޤައުމު ތަޖުރިބާ ނުކުރާތާ މިހާރު ޤަރުނަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 6.8ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބާރުގަދަ އެ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަދިވެސް ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިންތިހާ ދަތި ހާލުގައެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއަކީ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއަށް ފަހު މޮރޮކޯގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކުގައި ނިދަން މަޖުބޫރުވި 4 ވަނަ ރެއެވެ. ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި އެކަހެރި އަވަށްތަކަށް، ރެސްކިއު ޓީމުތަކަށް އަދި އުޅެނީ ރަނގަޅަށް ކައިރި ނުވެވިގެންނޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ހައި އެޓްލަސް ފަރުބަދަތަކުގެ ސަރަޙައްދަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 2800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް، އަދި ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ ޢަދަދު 2500 އަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅޭ އިރު، މި ޢަދަދުތައް އަދިވެސް މައްޗަށް އެރުން އެކަށީގެން ވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement

އަމިޒްމިޒްއަކީ ފަރުބަދަތަކުގެ ފެށޭ ހިސާބު ތިރީގައި އޮންނަ ބޮޑު އަވަށެކެވެ. މިއަދު އެއީ އެހީގެ މައި މަރުކަޒަކަށްވެސް ވެފައި އޮތް އަވަށެކެވެ. ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަޤުތީ ޓެންޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތް ހަމަ އެކަނި ހިޔާވަހިކަމަކީ ރަޖާގަނޑެއްގެ މިންވަރެވެ. އެފަދަ އެކަކީ ވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން ދިޔަ ނޫރައްދީން ބޫ ޔަޤީރުވާންއެވެ. ނޫރައްދީންގެ ދެމަފިރިންނާއި އޭނާގެ މައިދަތައާއި 2 ފިރިހެން ދަރިން މިވަޤުތު ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދަނީ ރަޖާތަކުން ހަދާފައި ވާ ތަންކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ނޫރައްދީންގެ ފިރިހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކީ އޯޓިޒަމްވެސް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ.

މިހާރު މީ 4 ވަނަ ދުވަސް. އަހަރަމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަ ޓެންޓެއް. އަހަރަމެންނަށް ދިނީ ރަޖާގަނޑުތަކެއް. ގެއަށް ދާން ބިރުގަނޭ. ގޭގަ ރެނދުއަޅާފަ ހުރީމަ، ބޮލަށް ވެއްޓިދާނެތީ... އަހަރަމެން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ބޭނުން ވޭ. ކުރިއަށް މިއޮތީ ވިއްސާރަ. އަހަރަމެން މީ 5 މެންބަރުންގެ ޢާއިލާއެއް. މައިދަތައާއި، 2 ދަރިންނާއި އަނބިމީހާވެސް އެބައިން.
ނޫރައްދީން ބޫ ޔަޤީރުވާން؛ މޮރޮކޯގެ ރަށްވެއްސެއް

ޓެންޓު ޖަހާފައި ވާ ކޭމްޕެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މަލީކާ ވަބީލާ ބުނި ގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާގައި އެމީހުންނަށް ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ފަހުންނޭ؟ އަހަރަމެން ދެން ކުރާނީ ކީއް ކަމެއް، ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ. އަހަރަމެންގެ އަތުގަ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއަކާ، ފަރުނީޗަރާއި، ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެގި ހިނގައްޖެ. އަހަރަމެންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ސަލާމަތެއް ނުކުރެވުނު. ދާނީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް، ކުރަންވީ ކީއް ކަމެއްވެސް އަހަރަމެންނަކަށް ނޭނގެ. ދިރިއުޅޭނީ ކޮންތާކު ކަމެއް ނޭނގެ. ކުރިއަށް މިއޮތީ ފިނި މޫސުން. ވިއްސާރަ ވާނެ. ފިނި މޫސުމުގަ ވާގޮތް ކަލޭމެންނަށްވެސް އެނގެއެއްނު. ވިއްސާރަ ކުރާނެ. އަހަރަމެންގެ ޅަ ދަރިން އެބަތިބި... އަތަކު ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް.
މަލީކާ ވަބީލާ؛ މޮރޮކޯގެ ރަށްވެއްސެއް

މޮރޮކޯ ސިއްސުވާލި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ކާރިޘާއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެ ޤައުމަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިން، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޤަޠަރުގެ ރެސްކިއު ޓީމުތަކުން ދަނީ މޮރޮކޯގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ. އިޓަލީވިލާތާއި ބެލްޖިއަމް އަދި ފަރަންސޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުވިލާތުންވެސް ވަނީ ސްޕެޝަލިސްޓުން ފޮނުވަން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ލިބެނީ، މޮރޮކޯ ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގުނަލާއެކުގައެވެ.

ކާބޯތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު، ހިލޭ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތައް އެބަ އުޅޭ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރަމެންނަށް ފުދޭ ވަރަށް ކާބޯތަކެތި އެބަ ހުރި. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެމީހުންގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރަމުން. ބޯހިޔާވަހިކަން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭ. ކާބޯތަކެތި އެބަ ލިބޭ. މައްސަލައަކީ ފާޚާނާ ކުރުމުގެ ކަންކަން. އެކަންވެސް ހަމައަކަށް އަޅުވަން ރާވަމުން ދަނީ. ކާބޯތަކެތި އެބަހުރި. އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޕާން ލިބެން އެބަހުރި. ރަޖާ ލިބެން އެބަހުރި. ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރަން. ފަރުބަދަތަކުގަ ތާށިވެފަ ތިބި މީހުންނާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އަހަރަމެން. ރަނގަޅު މަގުތަކެއްވެސް ނެތިފަ، އެންމެ ބޮޑަށް ހާލުގަ ޖެހިފަ ތިބި މީހުންނަށް އެހީ ލިބުމަށް އަހަރަމެން ޢުއްމީދު ކުރަން. އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ޖެހިފަ ތިބި މީހުންނަށް އަހަރަމެން އެބަ ޖެހޭ އެހީވާން. މީ ﷲގެ އިރާދަފުޅު.
ޙުސައިން އަޚުލަފް؛ މޮރޮކޯގެ ރަށްވެއްސެއް

ވަޤުތު ފާއިތުވަމުން ދާ ވަރަކަށް، އިތުރު ބަޔަކު ދިރި ތިއްބާ ފެނިދާނެ ކަމުގެ ޢުއްމީދުވެސް ދަނީ ފަނޑުވަމުންނެވެ. މޮރޮކޯގެ ފަރުބަދަމަތީ އަވަށްތަކުގައި ޢިމާރާތްތައް އާންމު ގޮތެއްގައި އަޅާފައި ހުންނަނީ އެންމެ އިހުގެ ކިސަޑު ގާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުން، ޢިމާރާތްތައް ބިމާހަމަވެގެން ދާއިރު، ވައި ހިނގާނެ ކުޑަ ޖާގައެއް ނަމަވެސް ނޯވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް