ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:21
ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު މާރެކޭޝްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު މާރެކޭޝްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
މޮރޮކޯވޯލްޑްނިއުސް
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން: ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި
 
މި ބިންހެލުމުގައި 2،901 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވޭ
 
ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަށް އަޅާލުމަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައިވޭ
 
ރަސްގެފާނު ވަނީ ބިންހެލުމުގައި ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވާފައި

މޮރޮކޯގައި ހިނގާދިޔަ ބިންހެލުމުގެ ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު މާރެކޭޝްގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ބިންހެލުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރަސްގެފާނު ވަނީ ބިންހެލުމުގައި ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ޙާލު ބައްލަވައި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން، ބިންހެލުމުގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަށް އަޅާލުމަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ރަސްގެފާނު ވަނީ އެމީހުންގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ކާރިސާއަށް ފަހު ލިބެމުންދާ ފަރުވާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ރަސްގެފާނު އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންޓީރިއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ބިންހެލުމުގައި 2،901 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާއިރު، 5،000 މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި އެ އަދަދުތައް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

މި ބިންހެލުމަކީ 120 އަހަރު ތެރޭގައި މޮރޮކޯއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުން ކަމަށް ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

އަދި  މިއީ މިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނަ މިހުން މަރުވި ހާދިސާވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް