ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:06
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
އިންޑިއާއާ އެކުވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް
އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް، މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު ލުއި ލިބިފައިވޭ - ރައީސް
 
އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓްކަމުގައިވިޔަސް، ހެލިކޮޕްޓަރުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވިގެން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެވިފައި ހުރިއެއްޗެހި
 
ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން އަރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް އެގްރީމެންޓެއްގައި އެކަހަލަ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެ
 
ދެވެން ހުރި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް 241 ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާނެ

އިންޑިއާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ލުއި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ސޯލްޓް ކެފޭއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކައާއި ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅިގެން ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ދައްކަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ދޭތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި، މިނވަންކަމަށް ފުށޫ އަރާކަހަލަ އެއްވެސް އެގްރީމެންޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގްރީމެންޓް ހާމަނުކުރަނީ ދެފަރާތުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހާމަނުކުރެވޭ ކަންކަން ހުންނާނެތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް 241 ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި ޑިފެންސުން ވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަތުރަމުންދާ ދޮގު ވާހަކަތައް، އެއީ ދޮގެއްކަން ހާމަކުރަމުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް މިދަނީ ކުރަމުން. އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން އަރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް އެގްރީމެންޓެއްގައި އެކަހަލަ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެކަން. އެ އެގްރީމެންޓަކީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ވެސް ވަހަކަ ދެކެވިފައި އަދި ފައިނަލް ޑިސިޝަނެއް ނަގާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ހުރި އެގްރީމެންޓްތަކެއް. އުތުރު ތިލަފަޅު އެގްރީމެންޓްކަމުގައިވިޔަސް، ހެލިކޮޕްޓަރުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެއަރ އެމްބިއުލާންސްކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ކުރިން ވާހަކަ ދެކެވިގެން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެވިފައި ހުރިއެއްޗެހި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެގްރީމެންޓްތަކަށް އިތުރުގޮތެއް ހަދާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ލުއިތަކެއް ލިބިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އުނގަށް ވެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަކާއި އެއްބަސްވެވޭ އަދި އެއް ލައިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ގައުމަކާއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ. އެގޮތުން 180 އެތައް ގައުމަކާއެކީގައި ގުޅުން ބަދަހި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ފަސްޓްޕޮލިސީ އަކީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައިވެސް ނަގަހައްޓާފައިވާ ޕޮލިސީއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް