ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 12:31
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުން
ރައީސް ސާލިޙުގެ އިލްތިމާސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް؛ ޤައުމު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނަ ނެދޭތި!
 
ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައިވޭ
 
މިފަހަރުގެ ކެންޕޭންގައި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާާން ކަމެއް ލިބުނު ނަތީޖާއެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ, ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށާއި، އެ ޕާޓީއާ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށެވެ. ޖެހި ހިސާބުތަކުން އެއްބުރުން އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވެސް ދިނެއެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއެކު ގިނަބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނާތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވީ 101،180 ވޯޓާއެކު، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. އަދި ދެވަނަ ރައީސް ސާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 85،935 ވޯޓާ އެކުއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ސާލިޙުގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުއިއްޒެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އައި ގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް މިވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އައު ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހިފަ އެވެ. ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ހެދިފައިވާ ގޯސްތަކާއި، ސަރުކާރާއި މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. އަދި ގޯސްތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުން މިއަދު ޤަބޫލުކުރައްވަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ކެންޕޭންގައި މިކަންކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގޯސްތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޔަޤީން ކުރެއްވި ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ނުކުމެފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރީގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ނެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރެވިފައިނުވާކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރާމެދު ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ނުދެވި، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝައްކުތަކާއި، ވަހުމްތައް އޮޅުންފިލުވައި ނުދެވުމަކީ ވެސް ހެދިފައިވާ ގޯހެއް ކަމަށް ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ސަމާލުވެވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކަންކަން އޮޅުންފިލުއްވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިޙަށް ވޯޓު ދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، ޤައުމު ވެއްޓެން މިދާ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެކުވެ ގަދައަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަށް އަމާޒުކުރައްވައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑރ.މުއިއްޒުގެ ލިންކުތަކަށް ބަލާއިރު، ބިރު ގަންނަ ކަހަލަ އެތައްކަމެއް ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. މަސައްކަތުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުންނާއި އަދި ވޮލެންޓިއަރކޮށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ގައުމު މިގޮސް ވެއްޓޭ އަދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ބަނަ. ވަރަށް އަދިރިކޮށް ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނެއް ކެންޑިޑޭޓްގެ ލިންކުތަކަށް ބަލާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ބިރު ގަންނަ ކަހަލަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އެބަ ފެނޭ. އެކަން އެގޮތަށް ވެއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބު ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް އެންމެ މަތިން ފެށިގެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި އޮތީ އެކަމަކު ބައެއް ކަންތައްތައް މިޖެހެނީ ރަނގަޅުކުރަން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ދެވަނަ ބުރުގެ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ކެންޕޭނަށް ނުކުތުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ މިޤައުމަށް ބޭރު ސިފައިންނާއި އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކަތަކެވެ. މިފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެތުހުމަތުތެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން މިފަދަ ވާހަކަތަކަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލައިފަވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދޭނެ ތަރައްޤީގެ މައްޗަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޤައުމެއްގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް މިސަރުކާރުން ދިނެއެވެ.

ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއެކު ސަރުކާރާ ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަށް ރައްދުދޭން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝައްކުތަކާއި ވަހުމްތައް ފިލުވައިދޭނެއެވެ. ޤައުމު ވެއްޓެންދާން އަދަވަޅުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މިނޫން ގޮތެއް މިހާރު ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް