ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:46
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޞާލިޙު ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޞާލިޙު ކާރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން
ބޭރުގެ ސިފައިންނާއި ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ ދޮގުވާހަކަ، މިފަހަރުގެ ކެންޕޭންގައި މިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭނަން: ރައީސް ސާލިހު
 
ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކާއެކު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި
 
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނޯންނާނެ
 
ކެންޕޭން ފެށިގެން ދިޔައިރުގައި ދޮގުވާހަކަތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާ ދެވޭވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވޭ

ބޭރުގެ ސިފައިންނާއި ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ނުކުންނަވާއިރު މިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ފޯނު އިންޓަވިޔުއެއްގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި ސާރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ގިނަ ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިންނާއި ގުޅުވައި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިގުލާލު ގެއްލުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިހުރި ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް މިފަހަރުގެ ކެންޕޭން ތެރޭގައި އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭން ފުރަތަމަ ފެށިގެން ދިޔައިރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދިޔަ ދޮގު ވާހަކަތަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާ ދެވޭވަރަށް ކެންޕޭން ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެންޕޭންގައި އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެއްކި ދޮގުވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެ ތެރޭގައި ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އިސްތިގުލާލު ގެއްލުވާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ބުނުން. ބޭރުގެ ސިފައިން މިތާނގައި ތިބޭ ވާހަކައާ އެކަހަލަ ބައެއް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދީގެން ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް އެވާހަކަ ދެކެވިފައި އެބަހުރި. އެއްވެސް ކަހަލަ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް، ތެދެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާ ދެވޭވަރަށް ކެންޕޭން ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނެތް ތި ވިދާޅުވާހެން. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ޗެލަންޖަކަށް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެގެންދިޔައީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިބުރުގައި ހާމަކުރެވެންހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން ހާމަކޮށް އެކަން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮޅުން ފިލުވައިދޭނަން. އެއީ ދޮގުކަމާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނޯންނާނެކަމާއި، އެއްޗެހި ކިޔާދިނީމަ އަޅުގަނޑު ހިތުން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނޭނެ އޮޅުވާލުމުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައްކަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކާއެކު ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލާވަރަށް ހާމަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަން ކިޔާދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
0%
0%
33%
17%
33%
ކޮމެންޓް