ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:28
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭން
އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހުނު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
 
މިކަންކަން ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ދެވަނަ ބުރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ
 
ވޯޓު ލުމަށް މީހުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޓީމްތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވޭ
 
ވޯޓުދޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ގޮސްފައިނުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހުނު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ފޯނު އިންޓަވިޔުއެއްގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަކީ އުންމީދުކުރެއްވި ނަތީޖާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވޯޓުދޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާން ގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ބައެއް ރަށްރަށުން 400 ނުވަތަ 300 މީހުން ވޯޓު ނުލާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފާހަގަކުރެއްވުނު ބައެއް މައްސަލަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާ ވަގުތު 4:00 ގައި ބަންދުކުރުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ވޯޓު ނުލެވިފައިވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓު ލުމަށް މީހުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޓީމްތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ މިސްޓޭކް ހެދިފައި. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރި ގޮތަކަށް ނޫން ފުރަތަމަ ބުރު ގޮސްފައި މިއޮތީއެއް. މިހާރު ކުރަމުން މިގެންދަނީ އެމަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރުގައި ޓާންއައުޓް ދަށްވި މައްސަލަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް ޕްލެޖް ވޯޓު ހުރިވަރާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓު ދޭން މިދެންނެވިހެން ނިންމާގެން ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުނުލާ އެބަތިބި. ނުނެރެވިފައި. އެހެންވީމަ އިދާރީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހުނު ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ކުޑަކޮށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައި. ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އެބަހުރި. ބައެއް ރަށްރަށުގައި 300 ނުވަތަ 400 މީހުން ވޯޓު ނުލެވިފައި އެބަހުރި. އެއީ ކިހިނެތް ވީ ކަމެއްތޯ ބަލައި އެކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިސަމާލުކަން ދެނީ. އެއްކަމަކަށް ބައެއް ދާއިރާތަކުން މިބުނަނީ ވޯޓުލާގަޑި 4:00 ގައި ޓަސްލާފައި ބަންދުކުރީމަ ހަވީރު އަންނަން ތިބި މީހުންނާއި، ވޯޓުލާން ނާދެވުނީ. އެވެސް ވެދާނެ އެއް ކަމަކަށް. އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓީމްތަކުން މީހުން ނެރުމުގައި ކުރީގަ ކުރާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައި ހުރިކަމަށް އެބަފެނޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެއްވުނު މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، މިކަންކަން ބަދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ދެވަނަ ބުރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް