ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:49
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ކޯޓުން ވަގަށް އަނބު ބިން މީހާ
ކޯޓުން ވަގަށް އަނބު ބިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ އަނބު ގަހުން ވަގަށް އަނބު ބިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފައެވެ.

Advertisement

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުންނަ އަނބުގަހުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 12:00 ހާއިރު އަނބު ބިންނަނިކޮށް ފުލުހުން އެމީހާ ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ސިފައިން 24 ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ތަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނަދީމްގެ މަރު: ތުހުމަތުވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް އޮތް ނުރައްކާ ވަކިވަކިން ދެނެގަނެ، ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމަން އަންގައިފި
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގައި ދެން އޮތީ ޙުކުމް
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފި
ޝިފާންގެ ޤާތިލު ޝައިފަން މަރަން ކުރި ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި
އޮންލައިންކޮށް ޓީޗިން ކޯސް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
ނަދީމު މަރުގެ ދައުވާގެ ލިބޭ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ، ސުޕްރިމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަކީ އުޑުހާ ބަރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް، ފަހަތު ފަޔަށް ބަރު ވެގެން ނުވާނެ : އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު