ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:57
ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންތަކެއް
ސްކޫލަށް ކިޔަވަންދާ ދަރިވަރުންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ޔަމަނުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން
"އަހަރެމެންގެ ދަރިން ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ބާ ގެގަނޑެއްގަ، އެއީވެސް ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކު ދެއްކި ތަންކޮޅެއް"
 
މޫނާ ރިލީފް ފަންޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެހީތައް ލިބިފައިވޭ
 
އަލަށް އިމާރާތްކޮށް، ހުޅުވި ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުވީ ސެޕްޓެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު
 
1200އެއްހާ ދަރިވަރުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލައިގެން ދިޔަ ހަނގުރާމައާއި ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެ ހަފުސްވެފައި އޮތް ޔަމަނުން މިއަދު ފެންނަމުންދަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ނޫންނަމަވެސް، ޔަމަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެންނަނީ އުޖާލާ ދިރިއުޅުމަކަށް ދެކެމުންދާ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއްގައި ހަގީގީ ކުލަތައް ޖެހެމުންދާ މަންޒަރެވެ. ވެރިރަށް ސަންއާގެ ރަށްބޭރުގައި ދާދި ފަހުން އިމާރާތްކޮށް ހުޅުވި ސްކޫލަކީވެސް އެތައް އާއިލާއެއްގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައި އޮތް ތަނެކެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެގެން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަކީ އަދިވެސް ޔަމަނުގައި ދަތިކަމެކެވެ. ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލަކުން ޖާގަ ހޯދުމަކީވެސް ދަތި ކަމަކަށް ވެފައި އޮތް މި ދުވަސްވަރު، ހިލޭ އެހީދޭ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން އަޅައިދިން ސްކޫލު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ، އެތައް ދަރިވަރުންނެއްގެ މޫނުމަތިން ގެއްލިފައިވި ހިނިތުންވުން އަނބުރައި ގެނެސްދިން ތަނަކަށެވެ.

އަލަށް އިމާރާތްކޮށް ހުޅުވި ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުވީ ސެޕްޓެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 1200އެއްހާ ދަރިވަރުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ޖަޒުބާތުތަކެވެ. އެ ދަރިވަރުންނަކީ މީގެ ކުރިން، ވީރާނާވެފައިވާ ފަޅު ގެގަނޑެއްގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންނެވެ. ސްކޫލެއްގެ ސިފަ ހުރި އިމާރާތަކަށް ވަދެވުނީ އެތައް އަހަރެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހުއެވެ.

މި އާ ސްކޫލަށް އަހަރެމެން ވަދެގެން އައިއިރު ކުރެވުނު އުފާވެރި އިހުސާސްތައް ކިޔައިދޭންވެސް ދަތި. ކުރީގެ ބާ ސްކޫލަށް ނުގޮސް ތިބި ކުލާސް ކުދިންވެސް ވަރަށް އުފާވެފަ ތިބީ. މިތަނަށް އަންނަން އަހަންނަށް ހިތްވަރު ދިނީވެސް އެކުދިން. މި ސްކޫލު ފެނުނީމަ އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާވެފަ މި ތިބީ.
ޚުލޫދު އަލްހަޖްރީ؛ ދަރިވަރެއް

މޫނާ ރިލީފް ފަންޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެހީތައް ލިބިފައިވެއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ދީލަތި އެހީއާއެކު އިމާރާތްކުރި މި ސްކޫލަކީ، އިލްމު އުނގެނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސްކޫލެކެވެ. ވާރޭ ފޮދެއް ވެހިލައިފިނަމަ މީގެ ކުރިން އުޅެން ޖެހެނީ ސީލިންގުން ފެން ފައިބާތީއެވެ. ތޮއްޖެހިފައި އޮތް ކުލާސްތަކުގައި އޭރު ހުރި ކުޑަދޮރުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފައެވެ.

ތެދަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެމެން ތިބީ ސްކޫލުގެ ނަސީބުން މަހްރޫމުވެފަ. މި ލިބުނު އާ، އިލްމީ މުއައްސަސާއަށްޓަކާ ﷲއަށް ހަމްދުކުރަން. އަހަރެމެންގެ ދަރިން މީގެ ކުރިން ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ބާ ގެގަނޑެއްގަ. އެއީވެސް، އަހަރެމެންގެ ދަރިން ކިޔަވާ ހަދާލަން، ދޮށީ އުމުރުގެ އަންހެނަކު، އަހަރެމެންނަށް ހަދިޔާކުރި ތަންކޮޅެއް.
ހާމިދު ހަރްމާލް؛ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް

ސްކޫލްގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ، ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ގެދޮރު ގެއްލިގެން ސްކޫލު ހުރި ސަރަހައްދަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނެވެ. ޔަމަނުގައި ކުރި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އުމްރާނީ ގެއްލުންތަކުގެ އަގު ބަޔާންކުރަން ދައްޗެވެ. އެތައް އިމާރާތެއް ވަނީ ސުންނާފަތި ކޮށްލާފައެވެ. އެތައް ސްކޫލަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ދީ، ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޔަމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާފައެވެ.

ސްކޫލުތަކުގަ ތާހިރުވެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެހިފަ ނެތުމާ، ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނުތައް ސްކޫލުތަކުގަ ދަތިވާތީ، ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކުން ވަކިވާކަން އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ. މިފަދަ ހާލެއްގަ އޮއްވާ، ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކީގަ، އެންމެ ދަށް މިންގަނޑުގަ ކަމަށް ވިއަސް، ސްކޫލެއް ހުޅުވުނީމަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް އެނބުރި ކުލާސްތަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ.
ޒިއާދު އައްރަފީގު؛ ޔަމަނުގެ ތައުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލެއް

އދ.ގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުން މަހްރޫމުވެފައިވާ 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ޔަމަނުގައި އެބަތިއްބެވެ. މިއީ ޔަމަނުގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރުވެސް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތީ އަދަދެކެވެ. މުޅިން ސުންނާފަތިކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ އަދަދު 2500އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އެއީ ޔަމަނުގައި ހުރި ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ޕަސެންޓެވެ. ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަންޖެހޭ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު، ސްކޫލަށް ނުގޮސް ތިބި ކުދިންގެ 62 ޕަސެންޓަކީ އަންހެން ކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް