ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:08
ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުން
ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުން
ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުން
ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ލިބުމާއެކު ކުރަމުން އައި އުންމީދު ހަގީގަތަކަށް - ފުރަތަމަ ގޯތި ލިބުނު ދުވަހު ޖެހީ ތިން ރުއް
 
ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ގޯތި ހަވާލުކޮށް ނިމެންދެން ކުރިއަށްދާނެ
 
ގޯތި ހަވާލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ގުޅީފަޅުގައި ފުރަތަމަ ހިއްކި ބިމުން ފެށިގެން
 
ސަރުކާރުން ވަނީ 6،200 ގޯތި ދޫކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައި
ވަރަށް ރަނގަޅު. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. މާލޭގަ އުޅެނީ. ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް އެބައޮތް. 10 ކުދިން ތިބޭ. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ.
އަހުމަދު ޝާކިރު

މިއީ މ. ނިއުހޯމް އަހުމަދު ޝާކިރެވެ. އޭނާއަކީ މި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގުޅީފަޅުން ގޯތިކަނޑައި، އިން ވަކިކޮށް، އެ ގޯތި ހަވާލުކުރި ފުރަތަމަ މީހާއެވެ. މިއީ އޭނާއާއި އޭނާގެ ހަތަރު ކުދިންނަށް ލިބުނު ގޯއްޗެވެ. އުމުރުން 66 އަހަރުގައި އޭނާއަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ލިބުނުއިރު މިއީ އޭނާ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ކުރަމުން އައި އުންމީދެކެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ 151ގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ޝާކިރަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅީފަޅުގެ ބިންވެރިއެކެވެ. އަދި ގުޅީފަޅުގެ އުންމީދީ ގެދޮރުވެރިއެކެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް މާލޭގައި އޮތް ނަމަވެސް ބައްޕަގެ 10 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކޮށް ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް އޮތުން އެއީ މާލޭގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ފަދައިން އޭނާ ކުރަމުން އައި ފޮނި އުންމީދެކެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އެންމެން ގޯތި ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔައިރު އޭނާގެ އުންމީދު ސަރުކާރާމެދު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނަން ނުލިބޭނެ ކަމަކަށް. ލިބޭނެ ކަމަށް ވިސްނީ. ބައްޕަގެ ގޯއްޗެއް އޮތުމުން އެނގޭ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ލިބޭނެކަން.
އަހުމަދު ޝާކިރު

ގޯތި ލިބުނު އާއްމުންގެ ތެރެއިން އެންމެންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނުނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށީ، 26 މީހުންނަށް ގޯތި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެ މީހުންނަށް އެކަން އަންގައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހާޒިރުވި 21 މީހުންނަށް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ގުޅީފަޅުން ގޯތި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ގޯތި ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ މިހާރު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އިބްރާހީމް ރިޔާޒެވެ. އޭނާގެ ކިބައިން ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ގޯތި ލިބުމާއެކު އެތަނުގައި އޭނާ އިންދީ ތިން ރުކެވެ. އޭނާގެ ދެ ކުދިންނާއި އަނބިމީހާއަށް ލިބުނު ގޯއްޗަކީ އޭނާ 30 އަހަރުވަންދެން ކުރި އުންމީދެއްގެ ނިމުމެވެ. މީގެ ކުރިން ފްލެޓަކަށް ކުރިމަތި ނުލައި އޭނާ މަޑުކުރީ ގޯއްޗެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ފްލެޓަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލައެވެ. އަދި ފްލެޓެއް ގަނެވޭނެ މިންވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް އޭނާގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ.

ދެން ފުރަތަމަ ގޯތި ލިބުނު ދުވަހު މިޖެހީ ތިން ރުއް. ފުރަތަމަ ކުއްޖާ ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރި އުންމީދެއް މީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ. މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މިތަނުގައި އުޅެން ފެށޭނެ ކަމަށް މި އުންމީދު ކުރަނީ. ހިއެއް ނުވޭ އެހާ ގިނަ ދުވަސް ވާނެހެންނެއް.
އިބްރާހީމް ރިޔާޒް

ބިން ނުހިއްކިގެން ގޯތި ނުދީ ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން - ލަފާކުރަނީ 2 އަަހަރު ތެރޭގައި މީހުންނަށް އުޅެވޭނެ ކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ގުޅީފަޅުން ބިން ދޫކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، ބިން ނުހިއްކިގެން ގޯތި ނުދީ ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދެއެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައި އާބާދުވެގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ދޭން އިއުލާންކުރީމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުން ދިޔައީ ނުދެވޭނެއޭ. ހަމަ ލިސްޓެއް ނެރޭނީއޭ. ދެން މިކަން ފެށީމަ ދެން ބުނަނީ ތަރައްގީއެއް ނުވާނެއޭ. ހުޅުމާލެއާ ތަފާތު. ހުޅުމާލޭގަ މީހުންނަށް ގޯތިދޭން ވިސްނައިގެނެއް ނޫން ތަރައްގީކުރީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް. އަންނަ އަހަރު ތެރޭގަ ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެންމެ ލަސްވެގެން އަންނަ ޖެނުއަރީގަ ފެށޭނެ ކަމަށް. އެއާއެކު މަގުތައް އެޅިގެން ދާނެ.
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އާރިފް ވިދާޅުވީ، ގުޅީފަޅުން ގޯތި ލިބުނު އެއްވެސް މީހަކަށް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5ގެ ކުރިން ގޯތި ނުލިބި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ގޯތި ހަވާލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ގުޅީފަޅުގައި ފުރަތަމަ ހިއްކި ބިމުން ފެށިގެން ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުން 450 ގޯތި މިބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެކަމަށް އާރިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިން ނުހިއްކިގެންނެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ގޯތި ނުދެވިފަ އެއް ނޯންނާނެ. އެ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު. ނޫނީ އެއަށްވުރެވެސް ކުރިން ގޯތިތައް ދޭނަން.
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ، މުހައްމަދު އާރިފް

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ބޮސްކާލީސް ކުންފުންޏާ ކަމަށްވާއިރު، ގުޅީފަޅުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކާފައި ވަނީވެސް އެކުންފުނިންނެވެ. ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 120 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކަމަށް ސަރުކާރުންވަނީ މީގެކުރިން ހާމަކޮށްފައެވެ. ގޯތި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ގޯތި ހަވާލުކޮށް ދިމެންދެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ މާލޭ ސަރަހައްދުން ދޫކުރުމަށް ނިންމީ 5،000 ގޯއްޗެވެ. ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ 6،200 ގޯތި ދޫކުރާނެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
38%
0%
13%
0%
50%
ކޮމެންޓް