ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:53
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު، މުހައްމަދު އާތިފް
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު، މުހައްމަދު އާތިފް
އެމްޑީޕީ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ތަރައްގީ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މޭޔަރު ތަފްސީލުކޮށްދެއްވީ 2 ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތް
 
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޕްލޭން ކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް
 
ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ތާރުއެޅީ ޕްލޭނެއް ނެތި

ނިމިގެންދިޔަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާމެދު ކަންކުރިގޮތާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާމެދު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް އަޅައިކިޔައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު ކުުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އަންނަން ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލްސާފައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ މޭޔަރު މުހައްމަދު އާތިފް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އަވައްޓެރި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު 14،000 ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން ދާކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި އެތައް ޒަމާނެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން އެކަން އޮއްވައި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ބަޣާވާތާއެކު އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުނު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އެ ރޯހައުސްތައް ހުރިގޮތަށް ހުރިކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން އެ ރޯހައުސްތައް މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކުުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ރައީސް ސާލިހާ ބައްދަލުވި ފަހަރު އެދުނީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ، 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި، އޭގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލައި، އެފަހުން 7 އަހަރު ވަންދެން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ކެމްޕޭނަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން އަރިހުގައި ވޯޓު ދޭން އެދިވަޑައިގަންނަވަން ލަދުފުޅުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މޭޔަރ ވިދާޅުވީ 7 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް އިހުމާލުވުމަށްފަހު ވަޑައިގެން، ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ކައިރީގައި ވޯޓު ދޭން ވިދާޅުވުމުން ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި 4.7 ކިލޯ މީޓަރު މަގުގައި ތާރު އެޅިނަމަވެސް މިއަދު އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހެނީ އެދުވަހު ހެދި މަގުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށެވެ. މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ސްޓޯމް ވޯޓަރ އަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި، އަލުން ޖެހެނީ ތާރު ކަނޑައިގެން ވަގުތީ ސްޓޯމްވޯޓަރ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން 7.5 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ ޑީވޯޓަރ ސިސްޓަމާއި، ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމާއި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމާއެކު ޕަމްޕް ބަހައްޓައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދިއުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިޔަފާރިކުރި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ އަންނަ 5 އަހަރަކީ ކުުޅުދުއްފުއްޓަށް ރަންޒަމާނެއް ގެންނާނެ 5 އަހަރަށް ވެގެން ދިއުންކަމަށާއި، ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރު ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު އިގްތިސާދު ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް