ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:39
ރައީސް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ރައީސް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސާލިހުގެ ދިރިއުޅުއްވުން
ރައީސް ސާލިހު ދުވަސް ފައްޓަވަނީ ދަމުނަމާދުން، މެންދުރު ފަރިއްކުޅުވުމަށް ބޭނުންފުޅުވަނީ ގަރުދިޔައާއި ބަތް
 
ހުކުރު ދުވަސް އެއީ އާއިލާއާއެކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހަމައެކަނި ދުވަސް
 
އާންމުކޮށް 9 ޖަހާއިރު އޮފީހުގައި ހުންނެވޭތޯ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ
 
ރައީސް ފަތިހު ހޭފުޅުލައްވަނީ 4:00އާ 4:15އާ ދޭތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ކަންކަމަކީ ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެއް ބާވަތެއްގެ ކަންކަން އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުއްވުމުގައިވެސް ފާހަގަވާން ހުރިނަމަވެސް، އެކި ބޭފުޅުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުއްވުމުގައި އެހެން ބޭބޭފުޅުންނާ ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ހުރެއެވެ.

ދުވަސް ފައްޓަވާ ވަގުތާއި، ފަރިއްކުޅުވުމުގެ ކަންކަމުގައިވެސް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަމިއްލަފުޅު ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ވާހަކަތަކަކީވެސް ޝައުގުވެރި ވާހަކަތަކެކެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، އެ މަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ އެއް ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާ ގޮތާމެދު ދެންނެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ، ދުވަސް ފައްޓަވަނީ ދަމު ނަމާދުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފަތިހު ހޭފުޅުލައްވަނީ 4:00އާ 4:15އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށެވެ. ހޭފުޅުލައްވައިގެން ފުރަތަމަވެސް އަވަސްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ދަމު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށެވެ. އެއަށްފަހު، ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަންދެން ގުރުއާން ކިޔަވާވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ގުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާވެސް ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

އެއަށްފަހު، ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމުން ނަމާދުކުރެއްވުމަށްފަހު، ހުސްކޮށް ލިބޭ ގަޑިއެއްހާއިރު ތެރޭގައި، ކުޑަކޮށް ދުވަހުގެ ކުރިއަށްހުރި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަވައި ފިކުރުފުޅު ހިންގަވާލައްވައެވެ. އަދި ހެނދުނުގެ އެކްސަސައިޒް ކުރައްވައެވެ. އަދި މާ އަވަހަށް އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ދުވަހެއްނަމަ، އެކްސަސައިޒް ހަވީރު ގަޑިއަށް ބަދަލުކޮށްލައްވައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނަންގަވައެވެ.

ހެނދުނު ދެން އަޅުގަނޑު އޯޓްސް މީލްއެއް. ދޮންކޭލާ، އޯޓްސްއާ، މާމުއި. ދެން މާމުއި ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަނެއްކާވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެއްޗެއް ހިތްޕުޅަށް އަރާފާނެ ކަންނޭގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. ދެން ބިހެއް (ބޮއިލްޑް އެގެއް.) ދެން އޭގެ އިތުރަށް ފަޅޯ ސްލައިސްއެއް.
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ނާސްތާއަށްފަހު، އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެއަށްފަހު އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން، ފޯނުގައި ހުންނަ މެސެޖުތަކާއި، ނޫސްތަކުގެ ހެޑްލައިންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު، 8:45 ހާއިރު އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިކުންނަވައެވެ. އާންމުކޮށް 9 ޖަހާއިރު އޮފީހުގައި ހުންނެވޭތޯ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވައެވެ.

އެއަށްފަހު، އޮފީހުގައި ހައްދަވާފައިވާ ޝެޑިއުލްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްޕުޅު ރާއްވަވައެވެ. ފުރަތަމަ ވަކި ގަޑިއިރެއް އޮފީހުގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ވަޒީރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހޭދަކުރައްވައެވެ. އަދި އޮފީހުގައި، 10:30އާ 10:45އާ ދޭތެރޭގައި ސައިތައްޓެއް ހިއްޕަވައެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއާއެކު ހެދިކާއެއް ނުވަތަ ފްރުޓް ބޭނުންކުރައްވައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅަށް 13:30 އެހާކަންހާއިރު ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. މެންދުރު ފަރިއްކުޅުވަނީ ގަރުދިޔައާއި ބަތެވެ.

މެންދުރު ގެއަށް އަންނަނީވެސް އެހެންވެގެން ބޮޑަށް. ގަރުދިޔައާ ބަތާ އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މީރު ކެއުން އެއީ. އެހެންވީމަ ގިނަ ދުވަސްދުވަހު އަޅުގަނޑު ކާނީ ގަރުދިޔައާ ބަތާ. ހުކުރު ދުވަސް ނޫނިއްޔާ.
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އެއަށްފަހު، އެ ވަގުތުގައި ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެހޭ ފޯން ކޯލްތައް ކުރެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެނބުރި ވަޑައިގެން އަނެއްކާވެސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގައި މަޝްޣޫލުވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކާއި، ކައުންސިލްތަކައް ދެއްވާފައިވާ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުންތަކުން އަވަދިވެވަޑައިގެން، ދެން އަނެއްކާވެސް އޮފީހުގައި ނިންމަވަންޖެހޭ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ނިންމަވައި، 17:30 ހާއިރު ނުވަތަ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު 18:00 ޖަހާއިރު ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ސައިތައްޓެއް ހިއްޕަވައެވެ.

ގެއަށް ވަޑައިގެން، ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއެއްހާއިރު، އަރާމުކޮށްލައްވައެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންފުޅު ކުރައްވަނީވެސް "ހެލްތީ" ފަރިއްކޮޅެކެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ކެއުން އޮންނާނީ ގިނަފަހަރަށް ބޮއިލްޑް ވެޖިޓަބަލްސް، މަސް، ގިނައިން. މަސް ނޫނިއްޔާ ކުކުޅު ހުންނާނީ ސްޓީމްކޮށްފަ.
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް ސާލިހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ

ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅަށްފަހު، ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ނިންމަވަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމެވުމަށްފަހު 23:30ށް މަސައްކަތްޕުޅު ނިންމަވާލައްވައެވެ. މަސައްކަތްޕުޅުތައް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، އެންމެ ލަސްވެގެން 12 ޖަހާއިރު އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވޭތޯ ބައްލަވައެވެ.

އެއީ ޖުމްލަކޮށް ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާ ގޮތްކަމަށާއި، ހުކުރު ދުވަސް އެއީ އާއިލާއާއެކު ލިބިވަޑަގަންނަވާ ހަމައެކަނި ދުވަސްކަމަށްވާތީ، ޚާއްސަކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު އާއިލާއާއެކުގައި ހޭދަކޮށްލައްވާކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ، ޚާއްސަ ކަމެއް ނެތް ދުވަސްވަރެއްނަމަ، އާންމު ގޮތެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ އެއް ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާ ގޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް