ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:50
އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ރޮޒައިނާ އާދަމް
އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ރޮޒައިނާ އާދަމް
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާ
ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވެދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް
 
އަންހެނުން އެދުނު ގޮތަށް މެނިފެސްޓޯގައި އަންހެނުން ބޭނުންވާކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި
 
މިސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިކަމަށާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި

އަންހެނުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގައި އަންހެނުންނަށް ހިމަނާފައިވަނީ އަންހެނުން އެދުނު ކަންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިކަމަށާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފިކަމަށެވެ. އަދި ވިހެއުމުން މުސާރައާއެކު ހަމަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދީފިކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އަންހެނުންނަށް ދިނީ އަނިޔާކަމަށާއި އެކަންކަން ހަދާން ނުނެތޭކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު. ހައިކޯޓުގައި އެންމެ އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް ހުއްޓާ އެކަމަނާ ގެންގޮސް އެހެން ރަށަކަށް ދަރިންނާ ވަކިން ގެންގޮސް ފޮނުވާލީ. މިތާތިބަ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ދިން އަނިޔާ ތިބޭފުޅުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ. އަންހެން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކެއް އެމީހުން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ.
ރޮޒައިނާ އާދަމް / އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ހިނގަމުންދާ ފަސް އަހަރަށްވުރެ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯ ރަނގަޅުވާނެކަމަށެވެ. އެމެނިފެސްޓޯގައި އަންހެނުންނަށް ހިމަނާފައިވަނީ އަންހެނުން ބޭނުންވެގެން ބުނި ކަންތައްތައްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަ ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އާސަންދައިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދުމުން އެކަން މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި ސްކޫލުކުދިންގެ ދަބަސް ބަރުކަމަށް ބުނުމުން އެކަމަށްވެސް މެނިފެސްޓޯގައި ހައްލު ގެނެސްދީފައިވާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންހެނުން ކުޅޭނެ ދަނޑުތައް ނެތްކަމަށް ބުނުމުން އެކަންވެސް މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުދިންގެ ޓިޔުޝަނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުކަމަށް ބުނުމުން އެކަންވެސް ސްކޫލްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަށް މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ވިދާޅުވީ ތުއްތު ދަރިފުޅު ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތޭ ވަޒީފާއަށް ދާއިރުގައި. ޑޭކެއާ ސެންޓަރުތައް އަޅައިދެވޭނެ. ޗައިލްޑް ކެއަރ ބެނިފިޓްސް ދެވޭނެ. ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ވިދާޅުވީ ސްކޫލަށް ކުދިން ގޮވައިގެން ދާއިރުގައި ވަރަށް ދެރަވެއޭ ގޭގައި އެހެން ކުދިން ހުރޭ ގެންދާނެ ގޮތެއް. ސްކޫލަށް ދާނެ ބަސްތައް ބޮޑު ރަށްތަކުގައި ހުންނާނެ. މުއިއްޒުގެ ނެތް އިނގޭތޯ މެނިފެސްޓޯއެއް ހެދުމުގެ ގާބިލުކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ އިން ތަންތަންކޮޅު ނަގައިގެން އޭގެން ތަންތަން އެޑްކޮށްގެން ކިޔާތަން މިފެންނަނީ. އެކަމަކު އެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ޕްލޭނެއް އެމީހުންގެ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ.
ރޮޒައިނާ އާދަމް / އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހަކީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް އެނގޭ އޯގާތެރި ވެރިއެއްކަމަށެވެ. އެއީ ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ރައީސް ޞާލިހަށް ދިނުމަށް ރޮޒައިނާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު