ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:01
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
"މަޖިލީހުގައި ހިންނަވަރު މީހުންނަށް ކުރަން އެނގޭނީ ކޮން ވެރިކަމެއްހޭ ބުނި، ކުޑަ ދަށުން ތެދުވެގެން ގޮސްފައި ހުންނާނެ"
 
ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ކުޑަ ދަށުން ތެދުވެ ދުރަށް ވަޑައިގެންފައިވާނެ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި
 
ޖީހާން ވަނީ މި ދައުރުގައި ރައީސްކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައި

މަޖިލީހުގައި ހިންނަވަރު މީހުންނަށް ކުރަން އެނގޭނީ ކޮން ވެރިކަމެއްހޭ ބުނި ބަސްތަކުން ވަރަށް ހިތްދަތިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރަން އެނގުނު ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ހިންވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިންނަވަރުގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގައި ޖީހާން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދައްކާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރާ ދަތުރުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއް، ކޮންމެ ސޮފްހާ އެއް، ކޮންމެ ބާބެއް ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަަމަށެވެ. އެކަމުގެ ދަތިތަކާއި ބަލައިގަންނަން އުނދަނގޫ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަޑު އަހަން އުނދަނގޫ ކަންކަން މަޖިލީހުގައި ވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ޖީހާން ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ވެސް ރައީސަށް ވަަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ކުޑަ ދަށުން ތެދުވެ، އެތަނުން ދުރަށް ވަޑައިގެން ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަމާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ހެކިވާނެ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ހިންނަވަރު މީހުންނަށް ކުރަން އެނގޭނީ ކޮން ވެރިކަމެއްތޯ އާއި އަތޮޅުތެރޭ މީހުންނަށް މާލެ އެނގޭނީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު އުފައްދާ، ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ވެސް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ އަޑުތައް އިވިވަަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތްވަރު ހޯއްދެވީ ރައީސާއި ރައީސްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަނޔާވެރިކަމުގެ ދައުރުތަކަކާއި ވެރިންތަކެއް ދެކެފައިވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ އެދުމާއި ހުރެ އެހެން މީހުންގެ އަޑު އަހަން ނޭނގުމުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތްވެސް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވަގުންގެ ދައުރެއް ވެސް ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއާއި ޚިލާފަށް މި ދައުރަކީ ފަޚުރުވެރި ދައުރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖީހާން ވަނީ މިހާރުގެ ވެރިކަމަކީ ހިންނަވަރަށް ވެސް ފަޚުރުވެރި ވެރިކަމެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ޒަމާނަކުން އައި ޒަމާނެއް ކަަމަށާއި، ހިތްވަރުކޮށް މި ދާ މަގުން ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޖީހާން ވަނި ތާރީހު ލިޔާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް އިޚުލާސްތެރި ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔަން ޖެހޭނީ މިދައުރުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖީހާން ވަނީ މި ދައުރުގައި ރައީސްކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް