ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:25
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުން
ދަޢުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު: ޖީހާން
 
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި
 
ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް މިސަރުކާރުން ވަނީ އަރައިގަނެފައިކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި

ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަނީ ބިރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ޖީހާން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންނަވަރުގައި ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްލައިޑެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ހާލަތަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރުން ކަމަށް އޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.   

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ހާލަތަކީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ތާއީދުކުރުން. އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތެއްކަމުގައި އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި، އެ ދައުލަތުގެ އެ ސަރުކާރުގެ ލިޔުމުގައި އެބައޮތް ކަނޑައަޅާފައި
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މްނެބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު

މެންބަރު ޖީހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފަ އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީފާތައް ދެމުންދަނިކޮށް، އަދި ކުރިއަށް ރޯދަމަސް ވެސް ބޯމަތިވެފައި އޮއްވައި، ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތި ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަންމަތީގައި ތިބި ދަނޑިވަޅެއްގައި، މިފަދަ އިބާރާތަކުން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިގެންދާ ސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާނަމަ މިއީ ސީދާ ބިރު ދެއްކުން ނޫން އިތުރު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ތެރެއިންވެސް އިންޒާރުދެމުންދާ ކަމަށް މެންބަރު ޖީހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ސިޔާސީ އަސާސަކަށް ބިނާކޮށް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ވަކީ ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކުރަނީ ކިޔާފައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް މެންބަރު ޖީހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޖީހާން ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައިފަހުން މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ޚަބަރު ލިޔާ އޮންލައިން ނޫން ޗެނަލްތަށްވެސް މަނާކޮށްއިވާ ކަމަށާއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެއްވެސް މީހަކު އަދި އިދިކޮޅު އެއްވެސް މީޑިއާއެއް އިސްތިސްނާނުކޮށް ކޮންފަރެންސްތައް އާއްމުކޮށް ބާއްވަމުންދިޔަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ވަކި ޗެނަލްއަކުން ވަކި ގޮތަކަށް ނޫނީ ސަރުކާރާބެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް އާއްމު ނުކުރާކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިންވެސް ސުވާލު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދަނީ ވަކި ބަޔަކަށްކަން މެންބަރު ޖީހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ މެންބަރު ޖީހާން ވަނީ އަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް