ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 10:10
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލަ
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
 
އަންކްލޯސްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރަބިއުނަލްއަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ނިހާއީ ނިންމުންތަކެއް
 
މިކަމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، އޯގާތެރި، ތެދުވެރި އެންމެ އިހްލާސްތެރި ވެރިކަމެއްކަން
 
އޭޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުން އެބޭފުޅުންނަށް އެ އެއްބަސްވެވެނީ މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވެން ނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް

ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި، މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނީ ދޮގު ވާހަކައެއްކަން ހާމަވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި، ޗާގޯސްއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި، ފުށުއަރާ ސަރަހައްދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓަކުން ކަމަށެވެ. ޖީހާން ވިދާޅުވީ މޮރިޝަސްއިން ޗާގޯސް ހޯދަން ދައުވާ ކުރީ ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނަމިކް ޒޯނުން ބޮޑު ބައެއް ލިބޭގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކުރިކަމަކީ ދިވެހި ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލިގެން ދިއުމުން ސަލާމަތް ކުރުން ކަމަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރަށް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ނިމިގެންދިއުމުގެ އާހިރު ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލްވި ނަތީޖާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރަށް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްވެގެން ދިއުން. އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކަވެސް އަނބުރާލެއްވި ގޮތް ވިސްނާލައްވާ. ހެދި ދޮގުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޖަޒުބާތާއި ކުޅެލާފައި މެނިފެސްޓޯގެ ވައުދެެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނި އެއްކަމެއް ކަނޑުގެ ބައި ހޯދަން އިޓްލޮސްގައި ހިމަނާނަމޭ. މިގޮތަށް ދޮގު މެނިފެސްޓޯއެއްގައި ހިމަނައިގެން ވެރިކަމަށް އައި ބަޔަކު އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އަދި ދިވެހި ތާރީހުގައިވެސް ހިމެނޭނެހެން.
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު

ޗާގޯސް ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 2000 ވަނަ އަހަރު އަންކްލޯސް މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މުއާހަދާއަކީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ފުށުއަރާ މައްސަލައިގައި ގައުމުތަކުގެ ސަރަހައްދު އެކަށެ އެޅުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއެއް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ކޯޓްތައް ހުންނަ އިރު، ރާއްޖެ ޗާގޯސް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ ދިޔައީ އިޓްލޮސްއަށް ކަމަށެވެ.

ޖީހާން ވިދާޅުވީ އެ މުއާހަދާގައި، އެފަދަ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރަބިއުނަލްއަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ނިހާއީ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެޕީލް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަންކްލޯސްގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މި މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގި ތިބެ މެނިފެސްޓޯގައާއި ދައްކާ ވާހަކައާއި ދޮގާއި ފިތުނައިގައި ހިމަނައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދެނީ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މައްސަލައެކޭ. އޭޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުން އެބޭފުޅުންނަށް އެ އެއްބަސްވެވެނީ މި މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވެން ނެތް މައްސަލައެއް ކަމަށް. އެކަން އެނގިތިބެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ކިލަނބުކޮށްލާ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލާފައި ތިއްބާ އެ ދޮގު ފަޅާއެރީ.
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު

ޖީހާން ވިދާޅުވީ މިކަމުން އެނގިގެންދާ ހަގީގަތަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، އޯގާތެރި، ތެދުވެރި އެންމެ އިހްލާސްތެރި ވެރިކަން ކަމަށާއި ކަންކަން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު