ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:12
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަ
ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަމޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކައަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގުކަން މިއަދު ޔަގީންވެއްޖެ - ޖީހާން
 
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއިގެ ކުންފުންޏަށް، ދިވެހި ސަރުކާރަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އާބިޓްރޭޝަން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވޭ
 
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ދެއްކީ ދޮގު ވާހަކަތައްކަން ވެސް މިހާރު ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވި

ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަމޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކަ އަކީ ރޯބުހުތާން ދޮގުކަން މިއަދު ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ލޯންޗުކުރުމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މި ނަމުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ފިތުރަތަކީ އާޝޯހުކުރުވަނިވި އެއްޗެއް ކަމަށާއި އަތުގައި އޮތް އެއްޗެއްގެ ގަދަރު އެނގޭނީ އެ އެއްޗެއް ބީވުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައިސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙަކީ ރައްޔިތުން ދުށް އެންމެ އޯގާތެރި ވެރިޔާ ކަމަށާއި މިއަދު އެ ވެރިކަން ނިމުމުން ދިވެހިން ހިތާމަކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވެސް އެއީ ދޮގުކަން ހާމަވެ އެނގެމުންދާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގެ ނަމުގައި ދެއްކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަން ވެސް މިހާރު ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއިގެ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އާބިޓްރޭޝަން ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އޭރު ކުރީ ރަނގަޅު ތުހުމަތުތަކެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އޭރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތެއް ނެތްކަން ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އޭރުވެސް ވައްކަން ނުކުރާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ދުބާއީގެ އެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވީ ގޮތަށް، ވެންޓިލޭޓަރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްނުދިންކަން މިހާރު އެނގެން އެބައޮތްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަހަލަ ކިތަންމެ ދޮގެއް މިހާރު ވެސް ހާމަވަމުންދާ ކަަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިޓްލޮސް މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނުން ވެސް އެ މައްސަލަ އަކީ ވެސް ރާއްޖެ އަށް އަލުން އިސްތިއުނާފް ކުރެވެން ނެތް މައްސަލައެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކޮށްގެން އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި ބޮޑެތި އިލްޒާމުތަކެއް އަޅުވާފައިވާކަން ޖީހާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ދޮގުތަކުގައި ޖެހި ދިވެހިންގެ ހިތްތައް ކިލަނބުވި ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ދޮގުތައް މިއަދު އެނގި ހާމަވަމުންދާ ކަމަށާއި މިކަމާ މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނުމަށް ޖީހާން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް