ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 10:32
ކޭމްޕޭނަށް ރައީސް ށ. އަތޮޅުގައި
ކޭމްޕޭނަށް ރައީސް ށ. އަތޮޅުގައި
އެމްޑީޕީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ކުދި އާބާދީތަކަށް އަޅާލުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެހެން ބައެއްގެ އަދިވެސް ނެތެވެ.
 
120 މީހުން ދިރިއުޅުނަސް އަސާސީ ހިދުމަތަކުން ބާކީ ނުކުރި
 
140ށް ވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްފި
 
މިހާތަނަށް 150ށް ވުރެ ގިނަ ރަށުގެ މެދުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތައް ބަދަލުކޮށް އައުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ދުވެލި ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ހިނގަން ފެށި އިހައްދުވަހަކުއޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް އައީ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުން މަހުރޫމްވަމުންނެވެ. ކުދި އާބާދީތައް އޮތީ އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަޅާނުލާ ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ހައްގުން މަހުރޫމްކުރެވިފައެވެ. މި ބޮޑު ބޭއިންސާފަށް ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވީ އެންމެ ވެރިއެކެވެ. އެއީ މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ރާއްޖޭގެ 140ށް ވުރެ ގިނަ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ނިމި ހިދުމަތް ލިބެމުން އެބަދެއެވެ. ރަށު މެދުގައި ހުރި ބައު އިންޖީނުގެއިން އަރަމުން ދިޔަ ކަޅު ދުމާއި އަޑުފަށްގަޑާހެދި ނުނިދި، ގޭގެ ފުރާޅުން ފެން ނުނެގި ތިބި އެތައް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަނޭވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދީ 150ށް ވުރެ ގިނަ ރަށުގެ އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް މީހުން ނޫޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އާބާދީ ކުޑަވުމުން ބަނދަރަކާއި ލަފާފުރާނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރި މީހުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ބަދަލުކޮށް ރަށު ބަންދުން ވީއްލެއްޖެއެވެ. ޒަމާނީ ބަނދަރުތަކާއި ޒަމާނާ ގުޅޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށްދީ އެދަނީ އެކީ އެކަށްޗަކަށް އަމުނަމުންނެވެ.

މިއީ ހުސް ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވިލާގަނޑު ބޯމަތީގައި އޮތް އިރުވެސް ކުދި އާބާދީތައް އެކަހެރިނުކޮށް ގެންދަވަނީ ބޮޑު އާބާދީތަކާ އެއްގޮތަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ. ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ރޯކުރި އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ނުނިވޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދާއި ތަސައްލީ ދެމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ ޔަގީންކަމަކީ ޕާޓީއަކަށް ކުލައަކަށް އާބާދީއަކަށް ރަށަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދިނުމެވެ. ދެން އޮތީ އަންނަ ދައުރުގައި ރަށްރަށް އެހެން އާ އުސްމިނަކަށް ގެންދިއުމެވެ. ހަގީގަތުގައި އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ގާބިލުކަން ހުންނެވިކަން އެމަނިކުފާނު އެ ގެންދަވަނީ އަމަލާއި ބަހުން ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައިވާ އިރު މި އިންތިހާބުގައި 8 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުދި އާބާދީއަކަށް ކޮށްދޭނެ ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އަދިވެސް ވަޑައިގަންނަވަނީ ބޮޑެތި އާބާދީ އޮތްތަނަށެވެ. ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ވެސް އެފަދައިންނެވެ. 8 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޞާލިހާއި ވާދަރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހުންނެވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އޮޅުވާލި ޓިކެޓާއި ޕާޓީ ކަށަވަރު ނުވާ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. ވަޑައިގަންނަވަނީ ބޮޑެތި އާބާދީތައް އޮތް ރަށްރަށަށެވެ. ވައުދުތައް ވެސް ވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ރަށްރަށަށެވެ.

Advertisement

ހަގީގަތުގައި އެ ބޭފުޅާ ނިސްބަތްވާ ވެރިކަމެއް ނިމިއްޖެއެވެ. އެއިރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ދިޔައީ ރޮކެޓް ސްޕީޑުގައެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާކޮށް ތޮއްޖެއްސުމާއި މާލެ ތަރައްގީކުރުން ފިޔަވައި ދެން ކުރެއްވި ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް ކުރި މަސައްކަތެވެ. އެ 5 އަހަރު ނިމުނު އިރު ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރައިގެން ސާފުތާހިރު ފެން ފޮދެއް ނުލިބި ތިބި އެތައްއެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ތިއްބެވެ. އެއިރު ނުކުރި ކަމެއް މިއަދު ކުރާނެތޯ މިއީ ރައްޔިތުން ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލެކެވެ. ވެރިކަމުގައި މުއިއްޒުމެން ކުދި އާބާދީ ބާކީކޮށްލި މިންވަރަކީ އެ އާބާދީތަކުގައި އަދުގެ ސަރުކާރުން މީގެ އެތައް އެތައް އަހަރު ކުރިން ކޮށް ނިންމާފައި ހުންނަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އަސާސީ ހިދުމަތެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުދި އާބާދީތައް ބާކީ ކޮށްލި ފަދައިން މިއަދުވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ގެންދަވަނީ ކުދި އާބާދީތައް ބާކީކުރަމުންނެވެ. ވިދާޅުވީ ވަގުތު ނެތުމުން ހުރިހާ ތަނަކަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި ވަގުތު ނެތީއެއް ނޫނެވެ. ތަންފީޒުކުރަން އުޅެނީ ކޮން ސިޔާސަތެއްކަމެއް އެނގެން ނެތީއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ނޭނގެނީއެވެ. އެއިރުވެސް ކަންކުރެއްވި ހުދުމުހުތާރު އުސޫލު އަދިވެސް ދަމަހައްޓަނީއެވެ. މިއީ މިއަދު ރައްޔިތުން ވިސްނަންވީ ކަމެކެވެ. އިގްތިސާދީ އާރޯކަން އޮތް ވަރުގަދަ 5 އަހަރު އަސާސީ ހިދުމަތް ނުދެވުނު ބަޔަކަށް މިއަދު ދުނިޔެ ދައްކަމުން މިދާ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި އެކަން ކުރެވޭނެތޯ ވިސްނަންޖެހެއެވެ.

އަދި ނުވިތާކަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްނިންމާފައިވާ އަދި ފަށާފައިވާ އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކިތައްމެ މަސައްކަތެއް މުއިއްޒު ވަޑައިގެން އަލުން ކުރައްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންނާއި މެދު ފަރުވާލެއް ފިކުރެއް ނެތް ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. މިއަދު އެ ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ދާއިރު ކޮށްދޭނެ ކަންކަން ވެސް ބުނެ ނުދެވެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ކުރާނެ ކަންކަން ވެސް ނެތީއެވެ. ރާއްޖޭގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ނެތް ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ހިންގަމުންދާ ދައުރު ނިމޭ އިރު އޮންނާނީ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްވެ ނިމިފައެވެ. ދެން އޮތީ ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތެވެ. ދެން ތިބި ބައެއްގެ އޮތީ ވެރިކަމުގެ ޖާހަތާއި ލައްޒަތާއި އަރާމެވެ. ނުވަތަ ވައްކަން ކުރި މީހަކު ޖަލުން ނެރެން ކުރާނެ މަސައްކަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް