ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 19:01
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
"ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު
ބަޖެޓުން މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދީގެން ސަރުކާރުގެ "އުނގަށް" ވެއްޓޭނަމަ، ފުރަތަމަ ވެއްޓޭނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް
 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް
 
ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ އިންސައްތައެއްގެ ފައިސާ ދޫކުރާނެ
 
ސިޔާސަތުގައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދުތަކެއް ދޭ ގޮތަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ފައްކާކުރައްވާފައިވާ މެނިފެސްޓޯގެ ހަތަރުވަނަ ތަނބު މިވަނީ އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބ. ދަރަވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި އިފްތިތާހު ކުރެއްވި "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އެއް ސިޔާސަތަކީ މީޑިއާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ދެވަނަ ދައުރެއްގައި ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަންކަމެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މާލީ ގާބިލްކަން ހޯދުމަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވުން ހުއްޓާލުމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ އިންސައްތައެއްގެ ފައިސާ ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި އެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ، މެނިފެސްޓޯގައިވާ ގޮތުން ހަމަހަމަކަމާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ނިޒާމަކުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް އޮންނަ ރޭޓިންގް ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި އޭގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއާއެކު މި ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ މިއީ މީޑިއާތައް ސަރުކާރުގެ އުނގުތެރެއަށްލުމަށް ޖަހާ އުކުޅެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދިނުމަކީ އެ މީޑިއާތަކުގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލައި، އަޑު ކަނޑުވާލާނެ ކަމެއްކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސަތުގައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މީޑިއާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދުތަކެއް ދޭ ގޮތަށެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިގެން، ތަޅުމުގައި އެއަށް ވަރުގަދަ ބަހުސްތަކެއް ކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއައެކު ފާސްކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

Advertisement

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ ރައީސް އޮފީހުން އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތައް ކަވަރ ކުރުމަށް މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފައިސާ ދޫކުރުމާ ހާސް ތަފާތެވެ.

ނުވިތާކަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދީގެން ބަޔަކު އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ އުނގަށް ވެއްޓޭނަމަ، ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ އުނގަށް ވެއްޓޭނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާތާ އެތައް އަހަރެއްވެފައިވާއިރު، މިއީ އަދި އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް އެ ބަޔަކު އަޅުވެތިވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަން ވަރަށް ސާފެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ކޯޓުތައްވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ވީއިރު، މީޑިއާތައް ވަކި އިސްތިސްނާ ވާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

އަބަދުވެސް މި ދައްކަނީ މީޑިއާތައް މާލީ ގޮތުން މިނިވަންވާން ޖެހޭ ވާހަކައެވެ. މީޑިއާތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ދޭންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. މީޑިއާތައްވެސް ހިންދެމިލައިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. ވީއިރު، ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދިނުމަކީ އެކަމަށް ކޮށިގެންދާ މަގަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް މި އިއުލާނު ކުރެއްވި ސިޔާސަތަކީ މީޑިއާތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް