ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:54
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި   
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު
ރައީސް ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިޢުލާންކޮށްފި  
 
ދައުލަތް ހިންގުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
އެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ބ.ދަރަވަންދޫގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ "ހެޔޮވެރިކަން" ސިޔާސަތު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ ބ.ދަރަވަންދޫގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައެވެ.

އެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ހަތަރުކަމެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ވަށާޖެހުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރި ފުދުންތެރި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ލުއިފަސޭހަކުރުން އަދި ފުރިހަމަ މާނައިގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ފުދުންތެރި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓް ދިނުމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބްލޮކް ގްރާންޓް ފޯމިއުލާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އިންސައްތަ އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އަދި ސިޓީއާއި ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުން މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ލޯނު ނެގުމުގެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ލުއިފަސޭހަކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް މި ސިޔާސަތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ދެ ވަނަ ކަމަކީ އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

އެގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ކޯޓުތަކުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް، ގުޅިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ފަދަ ކަންކަން މި ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ދަރަނިވެރިވުމަކީ ޖަލު ބަންދެއް އަންނަ ސަބަބަކަށްވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި، ވިޔަފާރިތަކަށާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށްވެސް ބޭންކްރަޕްޓްސީ ޑިކްލެއަރ ކުރެވޭގޮތަށް ބޭންކްރަޕްޓްސީއާބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލުމަށް ވެސް ވަނީ މި ސިޔާސަތުގައި ހިމަނާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖިނާއީ ކުށްކުށުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު މަރުހަލާ އާއި ޝަރީއަތުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތަށް ބަސް ބުނުމަށް ފުރުސަތުދިނުން ލާޒިމުވާގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ވެސް މި ސިޔާސަތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ ޖަލަށްލައި އެކަހެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ކުށްކުރާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ މައިގަނޑު އަސާސް ކަމުގައި ހަދައި، ޖަލަށްލުން ފިޔަވައި ދޭ އެހެނިހެން އަދަބުތައް ތަންފީޒުކޮށް ހިންގާނޭ އިދާރާއެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އެ އިދާރާގެ ދަށުން ވިލަރެސްކުރެވިގެން، ގޭ ބަންދު ނުވަތަ މުޖުތަމައުއަށް ހިދުމަތްކުރުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ ރީހެބިލިޓޭޓިވް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން އަދަބު ތަންފީޒުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕެރޯލްގެ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ވެސް މި ސިޔާސަތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ތިން ވަނަ ކަމަކީ ދައުލަތް ހިންގުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމެވެ.

މި ވައުދުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ހާމަކަންބޮޑު ދައުލަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަތައް މިހާރަށްވުރެ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިގެންދާނެ ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކުރުން ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރުމާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ސީއެސްއާރް އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް މުރާޖައާކޮށް، މިކަންކަމަށް ކުރާ ހޭދަތައް މާލީ ވުޒާރާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ހިންގުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އާންމުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް އެއް މަންސައެއްގެ ދަށުން ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ގޮތަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ OneGov މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ ފުޅާކޮށް، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން އާންމުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް މި ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ގޮތްހެދުމަށް މި ސިޔާސަތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެކުލެވިގެންވާގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި، މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކޮންމެ ފަސްއަހަރަކުން އިތުރުވާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވެސް މި ސިޔާސަތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މީޑިއާތަކުގެ ސެލްފް ގަވަރނަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މީޑިއާތަކާ ގުޅިގެން މީޑިއާގެ ދަފްތަރުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެއެވެ. މީޑިއާތަކުގެ މާލީ ގާބިލުކަމަށް ވަކި ފަރާތަށް ބަރޯސާވުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ އިންސައްތައެއްގެ ފައިސާ އެލޮކޭޓްކުރާނެކަމަށާއި މި ފައިސާ ދޫކުރެވެނީ ހަމަހަމަކަމާއި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ ނިޒާމަކުންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް އޮންނަ ރޭޓިންގް ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިވަން ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މި ސިޔާސަތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންމުގެ ތެރޭގައި ބޭރު ގައުމުތަކާ ރަހުމަތްތެރިކަން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް ދުނިޔޭގެ ސުލްހައާއި އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީގޮތުން އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިނިވަން ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތާއި ޝަރަފު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ނަގަހައްޓައި، ރާއްޖެއަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރާ، އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހް ނިންމަވައިފި
ރައީސް ޞާލިހު އިރުޝާދު ދެއްވީ ހުވާކުރާ ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ނުކުރަން - އަސްލަމް
މުއިއްޒު އެވެ. ފުނޑާލައްވަން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނޫންތޯ އެވެ؟
އަލް އަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިސްރޭލުން ދިން ޙަމަލާ ރައީސް ޞާލިޙް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު