ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 13:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް ބ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
މާޅޮހަށް ވެސް ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް - ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ވެސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން 34.6 އިންސައްތައިގެ ސޯލާ ހަކަތަ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށް

ސިޓީ ހޮޓަލަކާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ހިމެނޭހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބ.މާޅޮހަށް ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބ.މާޅޮހުގެ ބަނދަރު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އައު ސިއްޙީ މަރުކަޒެއް އަޅާ، އިތުރު ވަސީލަތްތައް އެ ރަށަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެ ރަށުގެ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކްލާސް ރޫމާއި، މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި އެ ރަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމާއި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ފަދަ ފުޓްސަލް ދަނޑަކާއި ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅުއްވާދެއްވާނެ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ރަށުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ، އެ ކައުންސިލަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ވިދާޅުވީ ބ. އަތޮޅުގެ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވުން ލިބޭ ފައިސާ ބ.އަތޮޅާއި މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން 34.6 އިންސައްތައިގެ ސޯލާ ހަކަތަ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކަމަކީ ކަރަންޓުގެ އަގަަށް ލުއި ބަދަލުތަކެއް ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ ކަމެއް ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ފުޅާކޮށް ގޭގޭގައި ސޯލާ ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ފެނަކައިން އެ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކީ ވެސް ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭ ރަށަކަށް ހެއްދެވުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދު ކަމަށެވެ. އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މާޅޮހުގައި ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވި ނަމަވެސް އަދިވެސް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ އެ ރަށުގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގެ އީއައިއޭ ނިމުމާއެކު އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާ މެދު އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަަމަށާއި އެ ބަދަލުތަކާމެދު ވިސްނަވާ ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ރައީސަކު ހޮވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާމެދު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 2013ގައި ވެސް 2018ގައި ވެސް އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިވިއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ކަންކަން ކުރަމުން ދިޔައީ ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތި ކަމަށާއި މިއަދު އެ އަޑު ނީވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އޭރު ބައެއް ކައުންސިލަރުން ވެސް ސަސްޕެންޑްކުރި ކަމަށާއި އެކަން މިއަދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް