ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 19:10
އަލަށް އުފަންވި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް މަރާލި ނަރުސްމީހާ ކަމަށްވާ ލޫސީ ލެޓްބީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައި
އަލަށް އުފަންވި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް މަރާލި ނަރުސް
އަލަށް އުފަންވި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް މަރާލުމުގައި 'އެންމެ އަރާހުރި ސިލްސިލާ ގާތިލަކީ' ނަރުހެއް!
 
ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ތުއްތު 7 ކުދިން މަރާލި މައްސަލާގައި ލޫސީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ އޯގާތެރިކަމާއި އިހުސާންތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ މީހުން އެ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ޚިދުމަތްތެރިންތަކެކެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހެވާއި ނުބައި އޮންނަ ފަދައިން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރޭގައިވެސް އިންސާނިއްޔަތުގެކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ނެތް މީހުން އުޅޭތީ ފެނެއެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ ނަރުހެއްގެ ވާހަކައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، ތުއްތު ކުދިންތަކެއް މަރާލި ސިލްސިލާ ގާތިލެއްގެ ވާހަކައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ތުއްތު 7 ކުދިން މަރާލި މައްސަލާގައި އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލޫސީ ލެޓްބީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ އޯގަސްޓް 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ލޫސީއާއެކު އެއް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ނަރުހުންވެސް ވަނީ، އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ގާތިލަކު ހުރިކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެނިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލޫސީގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލީ ކައުންޓަސް އޮފް ޗެސްޓަރ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ތުއްތު 5 ފިރިހެން ކުދިންނާއި ތުއްތު 2 އަންހެން ކުދިން މަރައި، އިތުރު 6 ކުއްޖަކު މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި މައްސަލާގައެވެ. އޭނާ އެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރާ 2016 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު، ރޭގަނޑުގެ ޝިފްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރުއެވެ.

Advertisement

ސީނިއަރ ކްރައުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޕެސްކޯލް ޖޯންސް ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ޖަރީމާތައް ފޮރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތްހާ މަސައްކަތެއް ލޫސީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިންނަށް އަނިޔާދެމުން ދިޔަ ގޮތްތައް އެކި ފަހަރު މަތިން ބަދަލުކޮށްފައި ވާކަމަށް ސީނިއަރ ކްރައުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޕެސްކޯލް ޖޯންސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ލޫސީގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ މެންޗެސްޓަރ ކްރައުން ކޯޓުގައި 10 މަހަށް ދެމިގެންދިޔަ ވަރުގަދަ ޝަރީއަތަކަށްފަހުއެވެ. މިއާއެކު ލޫސީ ވެފައިވަނީ، ފަހުގެ ތާރީޚުގައިވެސް ތުއްތުކުދިން މެރުމުގައި އެންމެ 'އަރާ ހުރި' ސިލްސިލާ ގާތިލަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާއިން ސިފަކުރެއެވެ.

މަރާލި 7 ކުދިންގެ އިތުރުން، އިތުރު ކުދިންތަކެއް މަރަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ލޫސީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާގައި ޖޫރީން ވަނީ 110 ގަޑިއިރު ވަންދެން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުން، 2 ކުއްޖަކު މަރަން އުޅުނުކަމުގެ ކުށް ލޫސީގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ޖޫރީން ނިންމިއިރު، ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަނެއް 6 ކޭހުގައި ގޮތެއް ނިންމިފައެއް ނުވެއެވެ.

ލޫސީ ލެޓްބީއާ ހަވާލުވެވިފަ އޮތީ އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތުގަ ތިބި ތުއްތު ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. އެމީހުންގެ ތެރޭގަ ގާތިލެއް ހުރިކަން އޭނައާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކަށް ނޭނގުނު. އޭނަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ތުއްތު ކުދިންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާދޭ ގޮތްތައް ބަދަލުކޮށްގެން، އޭނަގެ ކުށްތައް ފޮރުވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރި. ތުއްތު ކުދިންނާ އާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ މާހައުލެއްގަ ތުއްތު ކުދިންނަށް ގެއްލުން ދިން. މައިންބަފައިންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އޭނަގެ އަސްލެއް އޯގާތެރިކަމާ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެނބުރި ގެއަށް ދިޔައީ ފަޅު ކޮޓަރިތަކަކަށް. ދިރިތިބި ގިނަ ކުދިން ދިރިއުޅެނީ އެމީހުންގެ ފުރާނައަށް އޭނަ ދިން ހަމަލާގެ ދާއިމީ ވޭނުގަ. އެ އަނިޔާތަކަކީ، އޭނައަށް ކުރި އިތުބާރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން.
ޕެސްކޯލް ޖޯންސް؛ ސީނިއަރ ކްރައުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ފުލުހުން ވަނީ ލޫސީގެ ގެއިން ލިޔުންތަކެއްވެސް ހޯދާފައެވެ. ލޫސީގެ އަތުލިޔުމުން ލިޔެފައިވާ އެ ލިޔުންތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ 'ނުބައި ނުލަފާ މީހެއް' ކަމަށެވެ. އެ ކުދިން މަރާލީ ގަސްތުގައި ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ، އޭނާއަކީ އެ ކުދިން ބަލަން ކުފޫހަމަވާ މީހަކަށް ނުވާތީ ކަމަށްވެސް އެ ލިޔުންތަކުގައިވެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ޖޫރީންނަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އަލަށް އުފަންވި ތުއްތުކުދިން މަރާލުމަށްޓަކައި ލޫސީ ވަނީ ބައެއް ކުދިންނަށް އިންސިއުލިން ޖަހައި ވިހަކޮށްލާފައެވެ. އަނެއްބައި ކުދިންގެ ހަށިގަނޑަށް ވައި އިންޖެކްޓްކޮށް ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކިރު ދީ، ފޯސްފީޑް ހަދާފައި ވާކަމަށް ވެއެވެ. ކުދިން މަރުވުމުގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު އަނިޔާތައް ދީފައިވާކަމަށްވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލޫސީގެ ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ތުއްތުކުދިންގެ ތެރޭގައި އެއްމާބަނޑު ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެބެން މަރާލާފައިވާއިރު، ނިބޫ ޖޯޑެއްގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު މަރާލިއެވެ. ދެން އޮތް ކުއްޖާ މަރާލަން ކުރި މަސައްކަތް ވީ ފެއިލެވެ.

ލޫސީގެ އަނިޔާވެރިކަމުގައި މަރުވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ އެންމެ ދުވަހެކެވެ.

ކައުންޓަސް އޮފް ޗެސްޓަރ ހޮސްޕިޓަލް އެންއެޗްއެސް ފައުންޑޭޝަން ޓްރަސްޓްގެ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރ ނައިޖެލް ސްކޯން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ލޫސީގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ތިބީ ފުން ހިތާމައެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ލޫސީގެ ކޭހުން އިބުރަތް ހާސިލުކޮށް، ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަމުން ދާނެ ކަމަށްވެސް ސްކޯން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މައުސޫމު ތުއްތު ކުދިންތަކެއްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ލޫސީގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އޯގަސްޓް 21ވާ ހޯމަ ދުވަހަށެވެ. ބެލެވެނީ ގޮތުގައި ލޫސީގެ މައްޗަށް އިއްވާނީ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ޕޫޓިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި