ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 17:20
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އޭދަފުށި ތަރައްގީކުރުން
ރައީސް ސާލިހު، އޭދަފުށީގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދުފުޅާއެކު މުހިންމު ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި
 
އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނެ
 
ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅަނގުދެކުނު ފަރާތުގައި އައު ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ
 
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ހައުސިންގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބ. އޭދަފުށީގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާއެކު, މުހިންމު ގިނަ ވައުދުފުޅުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބ. އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވައި ބޭއްވެވި ބަނދަރު ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންފިނަމަ އޭދަފުށީގެ ހުރިހާ މަގެއް ޒާމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ބަނދަރަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާރު އޮތް ބަނދަރު ކުޑަކަމަށާއި، މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅަނގުދެކުނު ފަރާތުގައި އައު ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރެވިގެންދާނީ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރޭނެ ރީތި ބީޗަކާއެކު ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަވެސް ހައްލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ހައުސިންގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭދަފުށި އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު ރައީސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި, އަދި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނެވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ރަށެއް ތަފާތު ނުކޮށް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުން ވެސް އެރަށަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިފަހުގެ ތާރީޚުގަ ދެކެފަ މިވާ ތަރައްގީގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލިކަމުގަ ވީނަމަވެސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އެބަފެނޭ. ތައުލީމީ ދާއިރާ ކަމުގަ ވީނަމަވެސް، ސިއްހީ ދާއިރާ ކަމުގަ ވިޔަސް، ކުޅިވަރު ދާއިރާ ކަމުގަ ވިޔަސް، އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާ ކަމުގަ ވިޔަސް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ކަމުގަ ވިޔަސް، ޓޫރިޒަމް ވިޔަސް، ޖެނަރަލް ޓްރޭޑް ވިޔަސް، މީން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގަ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ. އަދި މިފަހުގެ ތާރީޚުގަ، ވޭތުވެދިޔަ 50 ނުވަތަ 60 އަހަރުގެ ތެރޭގަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކާ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުރީ ސަފުގަ އޭދަފުށީގެ ނަން އޮވޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ބޮޑު ރަށެއް ކަމަށެވެ. އެއީ، އަބަދުވެސް ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ކަމެއް ކުރިއަސް އެއްބާރުލުންދޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް