ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 22:30
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަން
ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި، ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓު އިންތިހާއަށް ދިގު: އަސްލަމް
 
އާރްޓީއެލްގެ ފެރީ ނިޒާމާއެކު މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ފާހަގަކޮށްލެވޭ
 
ވަކި ދާއިރާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މިސަރުކާރު ގެންދަނީ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން ހޯދަމުން
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުސަތުތަކާއެކު އޭގެ ލާބައާއި މަންފާ ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށާއި، ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓު އިންތިހާއަށް ދިގު ކަމަށް އެމަނިކުފާގެ ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީއޭގެ ހުޅުމާލެ ޕޮލިޓިކަލް ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުސަތުތަކާއެކު އޭގެ ލާބައާއި މަންފާ ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ލިބޭ ފައިދާއެއް ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ލިސްޓު އިންތިހާއަށް ދިގު ކަމަށެވެ.

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މިސަރުކާރު ގެންދަނީ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުން ހޯދަމުން ކަމަށެވެ. މިވެރިކަމުގައި އަސާސީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިންޕްލިމެންޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަނާގެ މަޝްރޫއުތައް އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ފެރީ ނިޒާމާއެކު މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމާއި، ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 18،000 ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާއިރު، 7000ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިކަމުން ވެސް މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ މިންވަރު ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ވެސް ހިލޭ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ބޭނުމަކީ ޒުވާން ޖީލެއްގެ ތައުލީމީ ގާބިލް ގައުމަށް ފައިދާކުރާނެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ހުނަރުވެރި ޖީލެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާކަން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްކަން މިވެރިކަން ކުރަނީ. ވެރިކަމެއް މިކުރަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް. އަދި ވެރިކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަހިކޮށްދޭ ފުރުސަތު އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް. ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުންނަކަށް ނޫން. އެމްޑީޕީގެ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ނުވަތަ އެމްޑީއޭގެ މެންބަރުންނަށް ނޫން. ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ސިޔާސަތުގެ މަންފާ ކުރާނީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނޫން. ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބެލިއަސް ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯއެއްގައި ވެރިކަން ކުރަމުން މިގެންދެވުނީ. މިވެރިކަމުގައި އަސާސީ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިދިޔައީ އިންޕްލިމެންޓް ކުރަމުން. ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ މަންޒަރު. ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމް ކޮށްދެއްވާތަން. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް އޮތް ގޮސް ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި. ނަރުދަމާ އާއީ ބޯފެނަކީ އެންމެ އަސާސީކަންކަން. 141 ރަށުގައި މިސަރުކާރުން މިދަނީ އެމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަމުން. ގިނަ ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެ 135 ރަށުން އަލުން އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ.
ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލި ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި، ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް މަގު ދައްކައިދިން ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކޮށް 60،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދީފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އުފާވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭ މަގު ތަނަވަސްކުރަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން މަގު އޮމާންކޮށްދޭއިރު، އެމަގުން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކަމެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް