ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:46
ލިންކްރޯޑްގައި ޤާއިމްކުރާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމް
ލިންކްރޯޑްގައި ޤާއިމްކުރާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓު
ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ލިންކް ރޯޑުގެ ލޭނުގެ ބައެއް ބައިތައް ބަންދު ކުރަނީ
 
އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 5.6 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެ
 
ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން
 
އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާނީ އެ ދެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް

ހުޅުމާލޭގެ ލިންކް ރޯޑް އަދި ބޯށިމާ ހިނގުމުގައި ޤާއިމްކުރާ ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ލިންކް ރޯޑްގެ ލޭނުގެ ބައެއް ބައިތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ލިންކް ރޯޑުގެ ބައެއް ބައިތައް ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ސޯލާ ޕީވީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަބްސްޓޭޝަންގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް ލިންކް ރޯޑް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އިތުރުން 24 އޮގަސްޓް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަސްތަކުގައި ލިންކް ރޯޑުގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް ބަންދު ކުރާނެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ބޯޝިމާ ހިނގުމުގެ ބައެއް ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާނީ އެ ދެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިދެދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގަޑީގައި މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް އެއްގަމުގެ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 5.6 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް