ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:04
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ސޯލާ ޕެނަލްތައް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި
 
ހައިވޭއިން އެ ތަކެތި ނަގައި، ސޯލާ ޕަވާގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފޭނެ އެއް ރަށް ނޫނީ ދެ ރަށަކަށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހައިވޭގައި މި ސަރުކާރުން ހަރުކުރި ސޯލާ ޕެނަލުތައް އެތަނުން ނަގައި، އެހެން ރަށަކަށް އެ ޕެނަލުތައް ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލޭ ސަރަހައްދުން އެންމެ ރީތި މަންޒަރަކަށް ފެންނަނީ ބްރިޖު ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދާއިރު އެ ފެންނަ މަންޒަރު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކަނޑުގެ މަންޒަރު ގެއްލި، ހައިވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހައިވޭއިން އެ ތަކެތި ނަގައި، ސޯލާ ޕަވާގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފޭނެ އެއް ރަށް ނޫނީ ދެ ރަށަކަށް އެތަކެތި ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަސްދު ކުރަނީ އެ ދިގު ރާސްތާގައި ޖަހާފައި ހުރި ސޯލާ ޕެނަލްތައް އެތަނުން ނަގަން. ނަގާ ރާއްޖޭގައި ކުޑަ އަދި މެދު ސައިޒުގެ އެއްރަށް ނުވަތަ ދެރަށަށް އެއްކޮށް ސޯލާ ޕަވާއިން ހިންގޭ ގޮތަށް އެތަކެތި ގެންގޮސް އެއް ރަށް ނޫނީ ދެރަށް ސޯލަ ޕަވާއިން ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، މިތަކެތި މިތަނުން ނަގައިގެން ގެންދިއުމަށް،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެހެން ނަމަވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި ވެސް އެ ކަމަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހައިވޭގައި ގާއިމް ކުރާ ސޯލާ ޕީވީގެ މަޝްރޫއު އަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއު އެކެވެ. މި އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 5.6 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާރ ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރާނެ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދެމުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްޓެލްކޯގެ ގްރިޑާ ގުޅުވައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މި ސޯލާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭޓަކީ ކަރަންޓް ޔުނިޓަކަށް 10.09 ޔޫއެސް ސެންޓެވެ. އެއީ ދިވެހި ފައިސާއިން ކަރަންޓް ޔުނިޓަކަށް 1 ރުފިޔާ 68 ލާރި އެވެ. އެސްޕަޔާ ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި 1000 ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 1.5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކަމުން ދަނީ 21 ޔޫއެސް ސެންޓަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް