ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 12:37
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން
ކެމްޕެއިން ދުވަސްކޮޅޭ ކިޔާފައި މުޅި ރަށުތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ޖާގައެއް ނުދެވޭނެ - މާރިޔާ
 
މާރިޔާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތަކުގައި ރޯކޮށް ޖަގަހަތަކަށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި
 
އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެގެން ނުވާނެ ކަަމަށް މަރިޔާ ވިދާޅުވި

ކެމްޕެއިން ދުވަސްކޮޅޭ ކިޔާފައި މުޅި ރަށުތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން ޖާގަ އެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، މާރިޔާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ފުލުހުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަަށް ހުރަސް އަޅާ، ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސާކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. ރަށްރަށުގައި ވެސް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތު ނޫނަސް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެގެން ނުވާނެ ކަަމަށް މަރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމަނުޖެހުން ނުއޮންނަ ގޮތަކަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ ނަމަ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މުޖުތަމައު އިން ބޭނުންވާ ގޮތް ނުވަތަ މުޖުތަމައުގެ އިންޓްރެސްޓް އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށެވެ. ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މުޖުތަމައަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސުލްހަވެރި ކެޕްމެއިނެއްކުރުން ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ކެނޑިޑޭޓެއް ރަަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު އެ ބޭފުޅުންގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް، ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ ހައްގަށް އަރައިގަނެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތަކުގައި ރޯކޮށް ޖަގަހަތަކަށް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ އެކަމާއި މެދުވެސް ވާހަަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެކަަމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ކަން ރިޕޯޓްކުރާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަަމަށްވެސް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް