ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 13:20
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރިޔާ ދީދީ
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
މިދިޔަ 5 އަހަރު އެކަމަނާ ސަރުކާރުގައި ހުންނެވިކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ފާޑުކީނަމަވެސް، އެފަދަ ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ މައްސަލަަތަކާއި ގުޅިގެން އަޑުއުފުއްލަވާނެ ކަމަށް

ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާރިޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް މަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް ފަހިވާގޮތަށް ކަންކަން ނުހުންނަ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ދުވާރުތައް ހަނި ކަމަށާއި، ކަފިހި ހުރަސްމަތިންވެސް މަގު ހުރަސް ކުރުމުގައި އެތައް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ކަފިހި ހުރަހުން ދާން ބޭނުންވާ މީހާވެސް ހުރިހާ އުޅަނދެއް ދަންދެން މަޑުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތު އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފާޑުކީ މީހުންނަށް ރައްދު ދެއްވައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ 5 އަހަރު އެކަމަނާ ސަރުކާރުގައި ހުންނެވިކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު ފާޑުކީނަމަވެސް، އެފަދަ ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ މައްސަލަަތަކާއި ގުޅިގެން އަޑުއުފުއްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވިއިރުވެސް، އޭގެ ކުރިންވެސް އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް އަމަލު ކުރައްވާފައިވާނީ އެބީދައިންކަން މާރިޔާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހަމައިން ނެއްޓެން ފެށުމުން ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އަބަދުވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާނެކަމަށް މާރިޔާ މީގެ ކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން މަގުމައްޗަށް ނުނުކުންނަނީ ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށްކަމަށްވެސް މާރިޔާ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް މިހާރުވެސް ސަރުކާރާމެދު އެބަހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ އޮޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ އެ ބަދުނާމު އެޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު