ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 10:22
އަމިއްލަ އަތުން ހަދާފައި ހުންނަ މި ހިލަ ތެއްޔަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތެއްޔެއް
މަޤްލާ ތެލީގައި ކައްކާ ޙާއްސަ ކެއުން
ވަކި ތެއްޔެއްގައި ކައްކާ، ސަރވްކޮށްގެން ނޫނީ ފުރިހަމަ ނުވާ ކޭމެއް!
 
މި ކޭންތައް ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ، މިއީ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ކާންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ކާންފެށީއްސުރެ، ކައި ނިމި ހުސްވަންދެންވެސް ހޫނުކަން ހުރުން
 
ޔަމަނު މީހުންނަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ސަލްތާގެ އެންމެ މުހިންމު ހިއްސާ އަކީ މަޤްލާ ތެލި، އެހެން ކަހަލަ އެއްޗެއްގަ ސަލްތާ ސަރވްއެއް ނުކުރެވޭނެ

ކޮންމެ ޤައުމަކީވެސް މުއްސަނދި ތާރީޚަކާއި ޘަޤާފަތެއް ލިބިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދުނިޔަވީ ކޯޅުންތަކާއި ހަނގުރާމަތަކުގައި މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އަގުހުރި ތަރިކައަކަށްވެއެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލައި ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހަފުސްވެފައި އޮތް ޔަމަނުގައިވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތެވެ.

ޔަމަނުގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ ޔަމަނުގެ ޚާއްޞަ ކޭންތަކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވަރުގަދަ އަލިފާންގަނޑުތަކުގައި ތައްޔާރު ކުރާ ކޭންތަކަށް ޔަމަނު ވަނީ މަޝްހޫރުވެފައެވެ. މިފަދަ ކޭންތައް ތައްޔާރު ކުރަނީ ހިލައިން ހަދާފައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތެއްޔެއްގައެވެ. ޔަމަނުގެ ބައެއް ބަދިގެ ތަކުން މިއަދުވެސް އެފަދަ ތެލިތެލީގައި ކައްކާލާފައި ހުންނަ މީރު ކޭންތައް ލިބެއެވެ.

އަމިއްލަ އަތުން ހަދާފައި ހުންނަ މި ހިލަ ތެއްޔަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ތެއްޔެކެވެ. މަޤްލާ ނުވަތަ ހަރަޟާގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ތެލި ހަދަން ހިލަ ކަނޑަނީވެސް ޔަމަނުންނެވެ. ބިމު އަޑިންނެވެ. ޔަމަނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށް ވާ ސާދާގެ ރާޒިހުގެ ފަރުބަދަތަކުން ކަނޑާ މި ހިލައަކީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މިނަރަލް އެކުލެވިގެން ވާ ހިލައެކެވެ.

ޢަލީ އަލް ރަޒީހީއަކީ މަޤްލާ ތެލި ހަދާ މީހެކެވެ. އޭނާ މި ހުނަރު ދަސް ކުރީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގާތުންނެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ބައެއް ހުނަރުތައް ދަސްކުރިއެވެ.

މިކަހަލަ ހިލަ ތެއްޔަކީ ޒަމާންވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައެއް. އަދިވެސް މީހުން މިކަހަލަ ތެލި ބޭނުން ކުރަނީ، މީގަ ހޫނު ހިފހައްޓާތީ. ރަހަ މީރުކޮށްދޭތީ.
ޢަލީ އަލް-ރާޒިހީ؛ މަޤްލާ ތެލި ހަދާ މީހެއް

ޔަމަނަށް ޚާއްޞަ، އެ ޤައުމުގެ ކޭމެއް ތައްޔާރު ކުރާނަމަ މަޤްލާ ތެއްޔެއް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. މަޤްލާ ތެއްޔަކާ ނުލާ، ޔަމަނުގެ ކޭންތަކުގެ އަސްލު ރަހަ ނުނިކުންނަ ކަމަށްވެއެވެ.

ހިލައިން ހަދާފަ ހުންނަ ތެއްޔަކީ ޔަމަނުގެ ކޭންތަކުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައި. ޔަމަނު މީހުންނަށް އެންމެ ޚާއްޞަ ސަލްތާގެވެސް އެންމެ މުހިންމު ހިއްސާ. އެހެން ކަހަލަ އެއްޗެއްގަ ސަލްތާ ސަރވްއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ރަހައެއް ނުލާނެ. އެގޮތަކަށް ހޫނެއްވެސް ނުހިފަހައްޓާނެ. އެހެން ކަހަލަ ތެއްޔަކީ 100 ޕަސެންޓް، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ކުރާ ޒާތުގެ ތެއްޔެއްވެސް ނޫން.
ޢަލީ އަލް-ރާޒިހީ؛ މަޤްލާ ތެލި ހަދާ މީހެއް

ޔަމަނުގެ ވެރިކަން ކުރާ ސަނާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ކައްކައާއި، އެ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ވެރި ފަރަތުންވެސް މިކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

އަހަރަމެން ތައްޔާރު ކުރާ ހުރިހާ ކޭމެއް، ގެރިމަހު މަންދީ، ގެރިމަހު ހަނީދު، ކުކުޅު މަންދީ، ހަނީދު ކުކުޅު، މިހެން ގޮސް އެންމެ ޚާޢްޞަ ސަލްތާއާއި ފަހްސާވެސް ސަރވް ކުރަނީ މީގަ. މި ކޭންތައް ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ، މިއީ ވަރަށް ހޫނުކޮށް ކާންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވުން. މިކަހަލަ ތެލީގަ ހޫނުކޮށް ހުންނާނެ ކާ އެއްޗެހި. ކާންފެށީއްސުރެ، ކައި ނިމި ހުސްވަންދެކަށްވެސް ހޫނު ހުންނާނެ.
ފުއާދު އަލް-ޝާސަނީ؛ ސަލްތާ ކައްކާއެއް

ޔަމަނަށް ޚާއްޞާ ކޭންތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހިސާބަށް ގެންދަނީވެސް މަޤްލާ ތެލިތަކުގައެވެ. ކައި ނިމޭއިރުވެސް ތެލީގައި ހޫނުކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ރަހަތައް އިތުރަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލައެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ސަރވް ކުރާ ކޭންތަކުގެ ރަހަ ތަފާތުކަމަށް ކަސްޓަމަރުންވެސް ބުނެއެވެ.

ޔަމަނުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ބަލާލިއަސް މަޤްލާ ތެއްޔެއް ފެންނާނެއެވެ. ކޮންމެ ތެއްޔަކީވެސް ޢާއިލީ އެތައް ހަނދާނަކާ ގުޅިފައި އޮންނަ ތެއްޔެކެވެ. ކޮންމެ ތެއްޔަކީވެސް މީހެއްގެ އަމިއްލަ އަތުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާ ތެއްޔެކެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް މެޝިނަރީ ބޭނުން ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. މިއީ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާނުލާނަމަ، ޢުމުރު ދުވަހަށްވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ ތެއްޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް