ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 05:25
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރ
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރ
Higher Education Ministry
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރ
އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ފައިބަރގްލާސް ބޯޓް ބިލްޑިންގް ލެވެލް 3 ގެ ކޯހަކާއި އެކު ޖުމްލަ 10 ކޯހެއް މި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރ. އަލިފުށީގައި ތަރައްޤީކުރާ ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރުގައި ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައި ފަށާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފައިބަރގްލާސް ބޯޓް ބިލްޑިންގް ލެވެލް 3 ގެ ކޯހަކާއި އެކު ޖުމްލަ 10 ކޯހެއް މި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ އިންޓޭކްގައި ފަށާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިބަރގްލާސް ބޯޓްބިލްޑިންގާއި، އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގެ އިތުރުން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އަދި ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ އިންޓޭކް 2023 ގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 20 އޯގަސްޓަށް ހަމަވާނެއެވެ. ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮންލައިންކޮން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މިއިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކޯސްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ކިޔަވައިދެވޭ ކޯސްތަކެކެވެ.

މިއިންސްޓިޓިއުޓުގައި މިހާރު ފެށޭ ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން މިއަހަރުތެރޭގައި، އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޖިނިއަރިންގް، މެރިން މެކޭނިކްސް، އޮޓޯމޯޓިވް ރިޕެއަރ، ވެލްޑިންގް، އެއަރކޮންޑިޝަނިންގް އެންޑް ރެފްރިޖަރޭޝަން އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ކޯސްތަށް ފެށިގެން ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އޯގަސްޓުމަހު ފަހުކޮޅު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކެރިއަރ ގައިޑެންސް އޯޕަންޑޭ އެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އޯޕަންޑޭގައި މިޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ފަށާ ކޯސްތަކާއި، މިއަހަރު އިތުރަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ، ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމްތަކާއި، ސްކޯލަރޝިޕްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަލިފުށީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ ބާރާއެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީފިނަމަ ތިބޭނީ އަނދިރި މަރުހަލާއެއްގައި - ބިގޭ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
"ސަރުކާރުން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރީމޭ ބުނާގޮތަށް، އެއްވެސް އުސޫލެއް އަދި ހަމައެއް ނެތި"
ހަންގޭރީގައި ޑިގްރީއިން މަތީ ސަނަދު ހާސިލުކުރުމަށް 25 ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތު
ޖޭޑީއެސް ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިިތުރުކޮށްފި
އީވާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަންކަަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި ހުކުމާއި ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން: ބިގޭ