ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 18:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ނ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުގެ އިތުބާރު ސަރުކާރަށް އެބައޮތް: ރައީސް
 
ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ، އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތް ކުރިއަތް އޮތް ދައުރުގައި ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވާނެ
 
ކުރިއަތް އޮތް ދައުރުގައި ކެނދިކުޅުދޫގައި މަދުވެގެން 300 ރޯހައުސް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުގެ އިތުބާރު ސަރުކާރަށް އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނަށް ނިކުމެވަޑައިގަތް ފަހުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ވާ ހުރިހާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުންވެސް ފައިސާ ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސަރުކާރު އައިސްފައިވަނީ ދަތި އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އިސްލާހު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތް ތަޖުރިބާ ކޮށްފިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކީ ގެއްލިގެންދާނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ކޯލިޝަން ހެއްދެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކެނދިކުޅުދޫގައި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދުނު ކަމަކީ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖާއި ހޮސްޕިޓަލް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބިންގާ އެޅިގެންދާއިރު މަޝްރޫއު އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަތް އޮތް ދައުރުގައި ކެނދިކުޅުދޫގައި މަދުވެގެން 300 ރޯހައުސް ނުވަތަ ފްލެޓް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ގިރާ ސަރަހައްދު ރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތް ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަތް އޮތް ދައުރުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި ދިގުދެންމެވުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ފާޅުގައި ހުރަސްއެޅުއްވުން: ސާލިހު
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ހުއްޓުވާފައި ދައްކަވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ހޮސްޕިޓަލެއް ގަމުގައި ޤާއިމުކުރައްވާނެކަމުގެ ދަޅަ: ސާލިހު
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގައި ފައިސާއެއްނެތް، ފައިސާއަށް ހެދީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު