ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 18:45
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހި
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން އާއި ރާއްޖެ ގުޅާލުމަކީ ޑިޖިޓަލް ދިވެހި ޖީލެއްގެ ފެށުން - ރައީސް ޞާލިހު
 
މި ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބެއް އުފެއްދުމުގެ ބިންގާކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
މިއާއި އެކު ޒަމާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތާއި، ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ލައިބްރަރީ ފަދަ ކަންކަމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ
 
މި ބަދަލާއި އެކު ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަގުހެޔޮކޮށް, ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުމަކީ ޑިޖިޓަލް ދިވެހި ޖީލެއްގެ ފެށުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރަސްމީކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅާލުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަކަށް ރާއްޖެ ސީދާ ގުޅާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާއިރު މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުންނާއި އެކު މުޅިން އާ ދުނިޔެ އަކަށް ދަތުރެއް ފެށުން ކަމަށް ރައީސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ ޒަމާނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތާއި، ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ލައިބްރަރީ ފަދަ ކަންކަމަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ބަދަލެއް އައުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔެ ދެކޭ ބަދަލުގެ އަސްލަކީ ޑިޖިޓަލް އިގްތިޞާދު ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ބަދަލަކީ ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓެކްނޮލޮޖީ ހަބެއް އުފެއްދުމުގެ ބިންގާކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއްބިތަށް ވިޔަފާރި ހިނގަމުން ދަނީ އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަމަށާއި، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ދުރު ކަރަތައް ކައިރިކޮށްދޭ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެެ. ފާއިތުވި 80 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ހަލުވިކޮށް ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ދާއިރާއަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޓީފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ނުވަތަ އޭއައިއޭއިން އިންސާނުން ފަހާ ދުވަމުންދާ އިރު އަދިވެސް ދިވެހިން ދުވަން ޖެހިފައި ވަނީ މޮބައިލް ރޭންޖާއި އިންޓަރނެޓް ސްޕީޑުގެ ފަހަތުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރި އީޖާބީ ވިސްނުން ހުރި ދިވެހިންނަށް ހައްގު މިންވަރު ނޫން ކަމަށާއި އެ ހައްގު މިންވަރު ލިބޭނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ސަބްމެރިންގެ ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ ވަދެގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތަކީ ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް އަގުހެޔޮކޮށް, ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތެކެވެ. 

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ދުނިޔެ ބަދަލުވެ، އިންޓަރނެޓްގެ ޛަރީޢާއިން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ އަވަސްކަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް މުހިންމު ބަދަލެއް ކަމަށެވެ،. އަދި ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓްގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި، އޭގެ ސްޕީޑަށް އަދިވެސް އިތުރު ތަރައްޤީ އައުން މުހިންމުކަން އޭރުވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްްވިއެވެ. ސަރުކާރު ޝާމިލްވާ އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލުން މިކަމަށް އިތުރު ފަހިކަން ގެނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޭރުވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް