ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:35
އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މިއީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ސަރުކާރެއް
ގަދަ ހޫނާއި ބޯ ވިއްސާރާގައި ވެސް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުތުމަކީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު ބަލައިގެންފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް: މައުރޫފް
 
ޓޫރިޒަމް ވެސް ކުރިއެރުވުމަށް އަމާން ރާއްޖެއެއް ބޭނުންވޭ
 
ޓޫރިޒަމްއާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލެއް ނޯންނާނެ

ގަދަ ހޫނާއި ބޯ ވިއްސާރާގައި ވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުތުމަކީ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު ބަލައިގެންފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގއ.ވިލިގިނލީގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މައުރޫފް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ތަރައްގީ ކަމަށާއި، ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ވެސް ތަރައްގީ ކަމަށެވެ. މުޅިރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މައުރޫފް ދެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ހަމަހިމޭންކަމާއި، ސުލްހަވެރިކަމާއި، އަމާންކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ޓޫރިޒަމް ވެސް ކުރިއެރުވުމަށް އަމާން ރާއްޖެއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޓޫރިޒަމްއާ ނުލައި ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އަމާންކަމާއި ނުލައި ޓޫރިޒަމް ނޯންނާނެ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އަމާންރާއްޖެއަށް ދިއުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މައުރޫފް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ދާނީ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތާއެކު އެމަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ދެގުނަވެގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދެގުނަވެގެން ތިބޭފުޅުންގެ ޖީބުތައް ތަނަވަސްވެގެންދާނެ. އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމްއަކީ ވެސް ވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެއީ ސިޔާސީ ކޮންމެ ލީޑަރެއް ވެސް ހުންނާނެ ދަހިވެތިކަމެއް. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ ވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި. ހުރިހާ ސިޔާސީޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަވާށޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު އެއީ ބާތިލް ވޯޓަށް ހައްދަވަން ނޫޅުއްވާށޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބާލިގުނުވާ ޕާޓީތަކުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެދެވޭނީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކޭ. ވެރިކަމާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭނި ތަރުތީބުން. ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ފިކުރެއް އުފައްދައިގެން އެފިކުރެއްގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ބާރުގެ ވެރިކަން ހޯދަން ޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންގެ ލޮއެއްބާއި އިހުތިރާމާއެކީގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ. މިއަދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކަށް ކުފޫހަމަވާ ޕާޓީއަކަށް އޮތީ އެމްޑީޕީ. 2005 ވަނަ އަހަރު އެބޭފުޅުންނަކީ ގައުމު އިސްލާހު ކުރި ބޭފުޅުން. އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުން އެކަން ކުރީ. އެބޭފުޅުން ނުކުތީ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް. އެބޭފުޅުން ނުކުތީ ތަހުޒީބު ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި. މިއަދު ވެސް ރައީސް ކުރައްވަނީ އެމަސައްކަތް.
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއެކު އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މައުރޫފް ވިދާޅުވީ އެދުވަހު ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި، މިއަދު ފެންނަ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށެވެ. އޭރުގެ ރައީސުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި، ބަނދަރަށް އަރާވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، ވިދާޅުވާން ބޭނުންވާ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ރައީސް ސާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ބައްދަލުކުރައްވައި ރައްޔިތުންނާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ރައީސް ސާލިހު ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު އެމަނިކުފާނު އަތޮޅުތެރެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ގަދަ ހޫނާއި ބޯ ވިއްސާރާގައި ވެސް އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުންނަ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައުރޫފް ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަންއަކީ ފޯމިއުލާއެއް ނެތް ކޯލިޝަނެއް ކަމަށެވެ. މިއަދު ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ސީޔާސީ ދާއިރާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރޝިޕް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މައުރޫފް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް