ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 05:32
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ވިލިނގިލީގެ ތަަރައްގީ
ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫގެ ބްރިޖުގެ ބަދަލުގައި ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީކުރެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްއަކަށް ދިއުމަށް
 
ކުރިއަށް މި އޮތް ކުރު މުއްދަތުގައި، މިކަމާއިދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމާނީ
 
މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި، މީގައި ގޮތެއް ނިންމަން ގަސްދު ކުރަނީ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި
 
ވިލިނގިއްޔަށް ވި ވައުދުތައް ދަނީ ފުދެމުން ނިިމެމުން

ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބުރިޖަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަމާއި ވިސްނުމަށްފަހު ރައްޔިތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި، ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯއާއެކީގައި ނުކުތީ ލީޑަރުން ޖަލުގައި ތިއްބާ ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުން އަނބުރާ މުޖްތަމައުއަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެން ބޭނުންވި އަނެއްކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކާއި، ކޮންމެހެން ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފަތުރާލެއްވުން ކަމަށެވެ. ކުޑަރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ބޮޑު ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ތަފާތުނުކޮށް، ކޮންމެހެން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އެކަން ދަނީ ފުރިހަމަވެ ނިމެމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިއްޔަށް ވި ވައުދުތައް އެ ދަނީ ފުދެމުން ނިިމެމުން ކަމަށެވެ. ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވިލިނގިލީގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ބައެއްކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ވިލިނގިލިން، އެމްޑީޕީއަށް ލިބެނީ ދާދި މަދު ވޯޓެއް ނަމަވެސް ތަރައްގީއަށްޓަކައި އެދުވަހު ވިލިނގިލި ރައްޔިތުން ނުކުމެވަޑައިގެން 55 އިންސައްތަ ވޯޓު ދެއްވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވި ވައުދެއް އަދި ނުފުއްދި އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ވިލިނގިއްޔާއި ކޫއްޑޫ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލުން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އަމަލީ ސިފައެއް އަދި ނާންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާއި ރައްޔިތުން ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެއީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިރުގައި ކޮވިޑުގެ އާލަމީ ވަބާއާއެކީގައި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ހުއްޓުމެއް އައި. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތުގެ ދިރާސާ ނިމިއްޖެ. އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހިނގާށޭ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މުޅި ވިލިނގިލި ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެއް އެބަހުރި. މީގައި ގޮތެއް ނިންމަން ގަސްދު ކުރަނީ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި. އެތަނަށް ދާނީތޯ ނުވަތަ މީގައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްއަކާއިގެން ކުރިއަށްދާނީތޯ މިއީ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ކުރިއަށް މި އޮތް ކުރު މުއްދަތުގައި، މިކަމާއިދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމާނީ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލީގެ ތަރައްގީއަށް މިދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓުން 202 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ބައިވަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތަކާ އެކު ކުރިއަށްވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު އައިސް މިތިބީ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން ބޭއްވޭ ހަތަރުވަނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ހިސާބުގައިކަމަށެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ އެކިއެކި މަރުހަލާތައް ކަނޑައްތުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެހާހުގެ ކުރިން ފެށިގެން މިއަދާ ހިސާބަށް އައިރު ތަފާތު އެކި މަރުހަލާތައް ކަނޑައްތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއީ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލާންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި، މަގުމަތީގައާއި ޖަލުތަކުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި އެތައް ދުވަހެއް އާއިލާއާއި ދުރުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މިއަދު މިއީ އެކަން މާޒީއަށް ދޫކޮށްލާފައި ގައުމު ތަރައްގީކުރުމަށް އެކީގައި ނުކުންނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް