ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:56
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މިސަރުކާރަކީ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް ނޫން
މިސަރުކާރުގައި އަނިޔާގެ އަޑާއި ވާޒީފާއިން މީހުން ކަނޑާލާ ވާހަކައިގެ އަޑެއް ނީވޭ: މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު
 
ރައީސް ސާލިހު ނޫން އިތުރު ޗޮއިސްއެއް ނެތް
 
ރައީސް ސާލިހު އެއްބުރުން އިިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ
 
މި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ހަނިމާދޫގައި އައު ވަޒީފާތައް އުފެދި ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިގެންދިޔަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އަނިޔާގެ އަޑާއި، ވާޒީފާއިން މީހުން ކަނޑާލާ ވާހަކައިގެ އަޑު ނީވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ.ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އަނިޔާގެ ވާހަކަ އަދި ވަޒީފާއިން މީހުން ކަނޑާ ވާހަކަ އަޑު އެހިނަމަވެސް މިސަރުކާރުގައި އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ނީވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފާއިތުވި 4 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ހަނިމާދޫގައި ވެސް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ހަނިމާދޫގައި އައު ވަޒީފާތައް އުފެދި ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު އެއްބުރުން އިިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ރައީސް ސާލިހަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެ އިތުބާރު ރައީސްއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއެކު ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިހާލުގައި ގައުމު ހުޅުވާލާއި، އިގްތިސާދު ނެގެހެއްޓުމަށް ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާ ފޮނި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަހަން އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު. އަޅުގަނޑުމެން އަޑުހަން ވަޒީފާއިން މީހުން ކަނޑާ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު. އެކަމަކު މި ހަނިމާދޫގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނގިތޯ. އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފައި ނުހުންނާނެ. މި ހަތަރު އަހަރު ވެގެންދިޔައިރުގައި. އަދި ދުވަހަކު ވެސް ސަރުކާރަކުން ވަޒީފާ ނުދޭވަރަށް ހަނިމާދޫގައި ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ވަޒީފާ ދީފައި އޮންނާނީ. ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ މިއަދު އޮންނަނީ ތިން ގުނައަށް އިތުރުވެފައި. އެމަންޒަރު މި ހަނިމާދޫއިން ފެނިގެންދާނެ އެއީ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފައި އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން
ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހު ނޫން އިތުރު ޗޮއިސްއެއް ނެތް ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހަނިމާދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބަލާއިރު ވެސް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށާއި، ފާއިތުވި އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރެއަށް ބަލާއިރު، 5 ނުވަތަ 6 މަޝްރޫރު ނުހިނގާ އެއްވެސް ރަށެއް ނެތް ކަމަށާއި، މުޅި ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ރައީސް ސާލިހު ގެނެސްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަހިބަދޫ ކައިރީގައި އޮތް މާފަރުފަޅު ހިއްކައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ރައީސް ނިންމައިފި
ރައީސް ސާލިހު "އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް" ގާއިމުކުރައްވައިފި
އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން ރައީސް ސާލިހު ދެ ކަމަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި
''ތިލަމާލެ ބުރިޖް ނިންމަން އޮތް މުއްދަތަކަށް ނުނިމުނު، އެއީ އަޅުގަނޑު ދެރަވާ ކަމެއް''
މި ސަރުކާރު ޖަޖުކުރާނީ ރައްޔިތުން: ރައީސް ސާލިހު
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެންޕޭނެއް ހިންގައި އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ރާވަމުން: އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެންޕޭން ޓީމް
ރައީސް ޞާލިހަށް ތާއީދުކުރީ ޑްރަގުގެ ގޭންގުތަކުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ހޯރައަޅަމުންދާތީ އެކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: މާޒް ސަލީމް