ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 19:39
ރައީސް އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ހއ. ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު
ދެން ވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކަށް ނުބަލައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާނަން: ރައީސް
 
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެހެން ބަޔަކަށް ވޯޓު ދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވިޔަސް އެކަން އެކަހެރިކޮށް ރަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެކުގައި މަަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލެއްވި
 
ހއ. އާއި އެހެންވެސް އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ކޮށްދީފައިވާކަންކަން ހަނދުމަ ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވުން ތަކަށް ބެއްލެވުމެއްނެތި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ އުތީމަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވިދާޅުވީ އުތީމަކީ ވަރަށް ޤައުމީވަންތަ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ އަގުހުރި ދަރި އުފަންވި ރަށް ކަމަށާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަމާއި ސުލްހައަށް ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ތާރީހުން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

އުތީމަކީ ސުލްހަވެރިކަން އިސްކޮށް އެކީގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން އުޅޭ ރަށެއް ކަމަށާއި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްގީއަށް ލޯބިކުރާ ބައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އުތީމުގެ މުޅި ކައުންސިލަކީ ޕީޕީއެމް ކައުންސިލަކަށްވި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިހާރު މިއޮތީ އެ ވަގުތު އައިސްފައިކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ ހއ. އާއި އެ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ކޮށްދީފައިވާކަންކަން ހަނދުމަ ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވިޔަސް އެކަން އެކަހެރިކޮށް ރަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެކުގައި މަަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ރަށްތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަން ފެންނަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެހެން ބަޔަކަށް ވޯޓު ދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ ދެން އަންނަ ދައުރެއްގައި ރައްޔިތުން އެދުނުގޮތަށް ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިތިބި ޒުވާނުންނަށް ރޯހައުސްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަވާނެ ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށްޓަކައި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒެއް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް