ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:49
ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި، މުޙައްމަދު ތަސްލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާ
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
 
ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ކާފީ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައި
 
ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކުވެސް ވަނީ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް އިތުރަށް ނަގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައި

ޓެރަރިޒަމާއި ގުޅޭ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކާއި ހއ.ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:15 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ތަސްލީމާއި އަލިމަނިކުވެސް ވަނީ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް އިތުރަށް ނަގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިންގެ ތެރެއިން މިހާރު ހެކިބަސް ނުނެގި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަގަން ދައުލަތުން އިތުރަށް ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއީ މި މައްސަލައިގައި ހުށައެޅިފައިވާ ސިއްރު ހެކިން ތަކެކެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން ކާފީ ހެކިބަސް ލިބިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ވުމާއެކު، ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން ނިމުނީކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމުގެ އަޑުއެހުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހެއްކަކު ވަނީ އޭނާގެ ނަން ހާމަކޮށް، މައްސަލައާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ.

އަޑުބަދަލުކޮށްގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމާ އެކު، ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ނަން ބުނެ، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް މަޖުބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި