ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 11:02
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް
އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: އާޒިމް
 
ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ
 
ބަނދަރާއި، މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ނިމިފައި

ހއ.އިހަވަންދޫގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ މަޝްރޫއުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިހަވަންދޫގައި އެމްޓީސީސީން 3 މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. މިމަޝްރޫއުތަށް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ބައެއް ކުދިކުދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެރަށުގައި ސްކޫލުގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ މަލްޓިޕަރޕަަސް ހޯލަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހޯލުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުމުން އަވަހަށް ނިންމައި ދިނުމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އާއްމު ރައްޔިތުން އެދެމުން ދިޔަ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ވެސް އެއަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

ހއ.އިހަވަންދޫގައި އެމްޓީސީސީން ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަން ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެގޮތުން އެއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓް. ބަނދަރު ޕްރޮޖެކެޓް މިވަނީ ނިންމާލެވިފައި. ނަމަވެސް ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްގައި ކޮށްލަން ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވެފައި އެބައޮތް ވިދާޅުވެފައި. ދެން އަޅުގަނޑު ދޭ ޔަގީންކަމަކީ އަޅުގަނޑު އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައި ދާއިރުގަ ހުރި މައްސަލަތަކެއް ހުރިއްޔާ އެ ރިޕެއަރ ޕީރިއަޑްގައި އެހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ކޮށްދޭނަން. އެއީ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ރިޕެއާ ޓައިމް އިންނާނެ. އެ ޓައިމްގައި ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ކޮށްދީ ނިންމައިދޭނަން. ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގާ ބަނދަރުތައްތަކުގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތް. އެއީ ބަނދަރެއް ނިންމާފައިދާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތް ހުންނާނެ
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އިހަވަންދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް މިދޭތެރެއިން ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ޑްރައިޖަރު މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެމައްސަލަ ހައްލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމާއެކު، ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތިން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި މަންފާތަކާއި ނަފާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް