ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 22:55
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު
މަރިޔަމް އުހާމަތު އެމްޑީޕީ
ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް
އިގްތިސާދީގޮތުން ލިބޭ މަންފާއާއި ފައިދާއަށް ބެލުމަށްފަހު ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ: މޭޔަރު
 
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށްވެސް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް
 
ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދޭ
 
ރަށުގެ އިގްތިސާދަށް ގިނަ މަންފާއާއި ފައިދާ ލިބޭ

އިގްތިސާދީގޮތުން ލިބޭ މަންފާއާއި ފައިދާއަށް ބެލުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް، ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ޖަލްސާގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކުރިމަގު ނުވަތަ ކެރިއަރު ކުރިއެރުވުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭކަމަށާއި، އާއްމު ރައްޔިތުން ބަލަންޖެހޭނީ ރާއްޖެއަށާއި ރަށަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށެވެ. އެ ކުރިއެރުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުވައްމުލަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިވެރިކަން އައުމުގެ ކުރިން، އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގައި އަޑިގުޑަންތައް ގިނަވެ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ވެހިކަލް ދުއްވުމަށް އުދަނގޫ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެކަން ހައްލު ކޮށްދީ ބޭރު މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށްފަހު މިހާރު އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 35 މަގެއްގައި 18.5 ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މަގުތައް ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 12.7 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އަޅާނެކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމްކޮށް، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ނަޖިހުން ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ވެސް މިސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. މިސަރުކާރު އައުމުގެ ކުރިން މުޅި ރަށުތެރޭގައި ހުރީ ނަޖިސް ފެން ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޮށިގަނޑުގެ މަސައްކަތް އެއިނީ ކުރިއަށް. 2.6 ކިލޯމީޓަރުގެ ތޮށިގަނޑުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގަ. މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 25 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފަ. އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް އެއްކޮށް އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ.
މޭޔަރު އިސްމާއީލް ރަފީގު

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައި ވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިގްތިސާދަށް ގިނަ މަންފާއާއި ފައިދާ ލިބޭކަމަށެވެ. މޭޔަރު ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ދެ ސްކޫލެއް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިހާރު ޖުމްލަ ދެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް މިސަރުކާރުން ހުޅުވައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެރަށަކީ ހާފިޒުން ގިނަ ރަށެއް ކަމަށާއި، ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަރުކަޒު ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ތަރައްގީވެގެން ދިއުމަކީ ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އައު ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑަޔަލިސަސް ޚިދުމަތް ފެށިފައިވާކަން މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ 400 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ދާދި އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަައޮތް ކަމަށެވެ.

ރަށުގައި ހުރެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ގޮތަށް ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ 4 ކޯލް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ޓްރޭޑްނެޓްގެ ކޯލް ސެންޓަރު، މޯލްޑިވިއަންގެ ސޯލް ސެންޓަރު، އެޗްޑީސީގެ ކޯލްސެންޓަރު އަދި އެންސީޓީ ކޯލް ސެންޓަރު ކަމަށެވެ. 70 އާއިލާއަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވާކަން މޭޔަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭޔަރު ވަނީ، ޒުވާނުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޒުވާނުން އެދުނު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި، ޓާފު ދަނޑު އަޅައިދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ ފިޝް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް